ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก กลุ่ม ๒ ระบบส่งกำลังและเบรก จำนวน ๗ รายการ     ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ ชุด     ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดยิง ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสแดง จำนวน ๗๙๒ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๓/๔ ตัน M๓๗B๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิกเครน รถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HEI) และกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิงส่องวิถี (HEI-T) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๔) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๖ และปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
10 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๒ ระบบเครื่องยนต์ ,ระบบส่งกำลังและเบรก ,ระบบตัวรถ และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๔๖๓ รายการ    ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง จำนวน ๔๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M๑๕ A๒) สป.๕ ที่ บก.ทท. โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน จำนวน ๒ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M๑๕ A๒) จำนวน ๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M๑๕ A๒) สป.๕ ที่ กรมการปกครอง โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน จำนวน ๒ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
16 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน จำนวน ๓๓๑ รายการโดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดขว้างรุก จำนวน ๒,๕๑๕ ลูก โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แอล ๗๐ จำนวน ๑๙ หน่วยยิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
19 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ (ระบบสายพาน) จำนวน ๔ รายการ (รวม ๒๖ คัน)    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
21 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๑๒๙ รายการ    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.๓ สนับสนุนการซ่อมบำรุง รยบ. ขนาด ๓/๔ ตัน เอ็ม ๓๗ บี ๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
23 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๑ ระบบเครื่องยนต์ ,ระบบส่งกำลังและเบรก และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๗๖ รายการ    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
24 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) (ขนาด ๑๒.๕ – ๒๐) จำนวน ๑๒๕ เส้น    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
25 จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๓ รายการ    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
26 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อซื้อแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ขนาด ๙.๐๐ - ๒๐ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในรายการผลิตดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม ๙ พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ ( วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืน แบบ เอ็ม ๙ และอื่นๆ ) รวม ๒๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
29 จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวน ๗๒ คัน    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการซ่อมคืนสภาพ รยบ. ๓/๔ ตัน M๓๗ B๑ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน (๖x๖) ป. ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๖๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้ออ่อน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้ออ่อน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด จำนวน ๑,๘๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระบี่สั้นนักเรียนนายร้อย พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝา ครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน 248 ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
40 จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๒ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
41 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๑๓๐ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบและแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๙๔ ชุด ) โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบและแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๙๔ ชุด ) โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบและแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๙๔ ชุด ) โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ยาง ขนาด ๑ นิ้ว X ๒ นิ้ว X ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ลูกบาศก์ฟุต โดย วิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ ในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๕๕๐ กก. (ดินประสิว และอื่นๆ ) รวม ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๓/๔ ตัน เอ็ม ๓๗ บี ๑ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. ( ปลอกกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ ) จำนวน ๓๐๐ ปลอก โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องยกขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)     ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)     ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี