ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาดต่างๆ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร (ซ่อมตู้กลั่นน้ำด้วยไฟฟ้าฯ และอื่นๆ) รวม ๑๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น (ขนาดบรรจุ ๑ ถัง เท่ากับ ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑๓๓ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แรงเคลื่อนขนาด ๑๒ โวลท์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL - PRF - ๔๖๑๗๐ E (ขนาดบรรจุ ๑ กระป๋อง เท่ากับ ๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๒๓๕ กระป๋อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)     ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
7 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL - PRF - ๔๖๑๗๐ E (ขนาดบรรจุ ๑ กระป๋อง เท่ากับ ๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๒๓๕ กระป๋อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)     ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๓) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)     ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๖ ขนาด รวม ๒,๖๐๐ เส้น โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวนประมาณการ ๓,๗๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบันทึกและรายงานผลผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบันทึกและรายงานผลผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ของ ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 16 EA โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ ขนาด รวม ๑,๕๖๒ เส้น โดยวิธีคัดเลือก     ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางใน และ O - RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔๖ รายการ     ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๖ ท่อน    ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔๖ รายการ    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างซ่อม ปั๊มสูบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (INJECTION PUMP) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน 20 EA     ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องเพิ่มเพลาขับ (TRANSFER) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน 20 EA โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ตระกูล KrAZ จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ โครงรถดัดแปลงเป็นรถทหารและอุปกรณ์ควบคู่ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่างๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย ช. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. GALIL ACE จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.สภัทราพร  อุ่นไทย
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑,๓๖๒ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (กคสป.สพ.ทบ.) จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี จำนวน ๕๙ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.สภัทราพร  อุ่นไทย
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณีคาดไม่ถึง (Harddisk 4 TB สำหรับเครื่องบันทึกภาพ) จำนวน ๓๐ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่แบบรถเข็น ขนาด ๑๐๐ แอมแปร์ แบบที่ ๑ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณีคาดไม่ถึง (GIGABIT POE SWITCH 16 Port) จำนวน ๕๐ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณีคาดไม่ถึง (GIGABIT POE SWITCH ๔ Port) จำนวน ๑๐๐ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณีคาดไม่ถึง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหัวเชื่อมและหัวตัดด้วยแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการ รับ - ส่ง (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๙๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
40 ยกเลิกรายการ    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจค่าความถาวรดินส่งกระสุนและดินสำลี ด้วยวิธี METHYL VIOLET HEAT TEST จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สาย สพ. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
43 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M16 จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กรรไกรตัดโลหะ และอื่นๆ) รวม ๗๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถเกราะ V-150 จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ น.สรสริน  แสงสุชล
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน ๑๐๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
47 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ฯ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
48 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
49 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก (ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ) รวม ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
50 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] หน้าถัดไป>>