ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ     ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาด ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันชนิดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ     ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG U๑๑๐๐ L/๒๙ (๔x๔) จำนวน ๓๘ คัน รวม ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ ใช้ในการซ่อมปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์ (ขนาด ๑๖.๕ - ๑๙.๕) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐ - ๑๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง ปกค. ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐ - ๒๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ.เอ็ม๑๑๓ เอ ๒ รวม ๑๒ เครื่อง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องห้องพ่น - อบสี หมายเลขเครื่องจักร ๒ ? ๑๘๗ เครื่องหมายการค้า POLIN รุ่น LD๑๖/๕/๖/๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๖TN (ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ - ชั่วโมง) (แบบ ๖TN ฝาเดี่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๖TN (ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ ? ชั่วโมง) (แบบ ๖TN ฝาเดี่ยว) ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน M๓๕ A๒ ให้เป็นแบบ M๓๕ A๒I รวม ๑๙ คัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๒HN (ความจุ ๔๕ แอมแปร์ -ชั่วโมง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ และชิ้นส่วนซ่อม ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง ปกค. ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัดยางขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ๑ ตัน เอ็ม ๖๐๑ รวม ๒ คัน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐ ๒๐) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องอบโครงยางสำเร็จรูป ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบแบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างซ่อมเครื่องตัดโลหะแผ่นแบบกิลโลติน เครื่องหมายการค้า SGE หมายเลขเครื่อง (S/N) ๑๐๐๒๑๕ แบบ SHS-C ๖/๔๐ หมายเลขทะเบียน ๒ ? ๑๘๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๖TN (ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ -ชั่วโมง) (แบบ ๖TN ฝาเดี่ยว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก (ขนาด ๑๒ โวลต์) ๖๖ แอมป์ ? ชม. พร้อมน้ำกรดผสม จำนวน ๗๔๔ ลิตร รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเรือนไมล์และจ้างซ่อมหม้อน้ำ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘ A มีกว้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการพ่นสีภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุรายการดำเนินกรรมวิธีจัดหา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทุ่นอาเมเจอร์มอเตอร์สตาร์ทพร้อมซองแปรงถ่าน และจ้างซ่อมทุ่นโรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG U๑๑๐๐ L/๒๙ (๔x๔) รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัดยางต่าง ๆ รายการ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างปรนนิบัติบำรุง หม้อน้ำผลิตไอน้ำชนิดแนวนอน ขนาด ๒๕๐ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รวม ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหม้อน้ำและจ้างซ่อมถังน้ำมันเชื้อเพลิง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG U๑๑๐๐ L/๒๙ (๔x๔) จำนวน ๒๕ คัน รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อม รยบ. ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘ A มีกว้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ จำนวน ๑๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำมันไฮดรอลิก ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปนร. ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ และ ซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา