ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร (กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดซ้อมรบ M ๒๐๐ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ นัด (หีบไม้บรรจุกระสุนชนิดรัดลวดฯ และอื่นๆ) รวม ๒๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถเกราะ V-150 จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อดินระเบิด ทีเอ็นที ขนาด ๑/๔ ปอนด์ แบบที่ ๑ จำนวน ๑๓,๕๐๐ แท่ง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือสำหรับงานซ่อมบำรุงยานยนต์สายสรรพาวุธแบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด ๕ ตัน (A-FRAME) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบไฟฟ้าและอื่นๆ รวม ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
758 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ แบบ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๒๒ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๗๑ จำนวน ๔๖ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๒ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ และชิ้นส่วนซ่อมระบบไฟฟ้า รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๑B จำนวน ๒ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้างและอื่นๆ) รวม ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๓ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน ๒ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ จำนวน ๑๗ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ จำนวน ๔ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องทดสอบความต่อต้านพลังงานทำลาย (Plunger Test) จำนวน ๑ เครื่อง    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางนอก ขนาด ๙.๐๐-๒๐ จำนวน ๒,๘๔๙ เส้น และยางใน ขนาด ๙.๐๐-๒๐ จำนวน ๒,๘๔๙ เส้น จำนวน ๒ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สำหรับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์วังแซม (สป. สาย ยย.) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับช่วยผลิต ก.ปรส. ขนาด ๘๔ มม. ชนิดฝึกบรรจุ แบบ ๕๐๒ จำนวน ๒๑๗ นัด และ ก.ปรส. ขนาด ๘๔ มม. ชนิดฝึกบรรจุ แบบ ๕๕๑ จำนวน ๒๑๗ นัด (ท่อเหล็กเส้นกลม และอื่นๆ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL) (บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร) จำ นวน ๓ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น 2628A (6X6) จำนวน ๓ คัน    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ รวม ๗๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมกระบี่นายทหาร (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบและอื่นๆ ) รวม ๖๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำ นักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล.ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดซ้อมรบ M ๒๐๐ จำ นวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ นัด (หมึกสำ หรับเครื่องพิมพ์ แบบ Inkjetฯ และอื่นๆ) รวม ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหาร ชนิดมีลวดลาย จำ นวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( FILTER AIR ๒๔๑๒๒ CARDBOARD ฯ และขดลวดทำ ความร้อน) รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
782 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๒๕๙ คัน    ๒ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด ๑๒.๗ x ๑๐๘ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะเพลิงพร้อมข้อต่อสายกระสุน จำนวน ๒๕,๐๐๐ นัด    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ (ดอกแส้ทำความสะอาดรังเพลิง และอื่นๆ) รวม ๗๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M ๒๐๓ รวม ๔๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้า SKD 11 สำหรับทำเครื่องมือฯ และอื่นๆ) รวม ๓๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ ( แว่นตาป้องกันเศษโลหะ และอื่นๆ ) รวม ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC (SVUS00 - 59 -2832B QUICK EXHAUST 1/4 (วาล์วลม) และอื่นๆ รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๑๓ ชนิดรถ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สำหรับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์วังแซม จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สำหรับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์วังแซม (สป.สาย สพ.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๖ เอ ๒ สำหรับงานผลิตลำกล้องปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๖ เอ ๒ (Barrel Extension และอื่นๆ ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุง ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๖ เอ ๒ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสนับสนุนงานผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร ( กระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด ๘๐ แกรม ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๑ รายการ ( ๘ ชนิดรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินระเบิด ทีเอ็นที เกล็ด จำนวน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๑,๔๙๐ กก. ( กราไฟท์ฯ และอื่นๆ ) รวม ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๑,๔๙๐ กก. ( กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ ) รวม ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำ หรับงานก่อสร้างทั่วไป (ขนาด ๑ X ๒ X ๓.๐๐ ม.) และ แผ่น ไม้อัด (ขนาด หนา ๑๒ มม. X ๔ X ๘) รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล