ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดควัน RP เพิ่มระยะกลาง (RED PHOSPHOROUS ER) โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร แบบกะทัดรัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ จำนวน ๔ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อบังอร  สุขเข
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.๕ สำหรับสนับสนุนรถ BTR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
406 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๙ รายการ    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดสังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มม. แอล ๗๐ ชนิดระเบิดชนวนวิทยุ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลอกกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร แบบชนวนท้ายกระทบแตกพร้อมหลอดดินทวีเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด-ส่องวิถี โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ใช้ประกอบ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะ-ส่องวิถี โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกกระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มม. ชนิดระเบิด (PROJECTILE ๑๕๕ MM. HIGH EXPLOSIVE) โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ (กรดกำมะถันและอื่นๆ) รวม ๒๖ รายการ    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์เฉพาะกาล (ตรวจการณ์) จำนวน ๔ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐x๑๐๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิงส่องวิถี - ทำลายตัวเอง (HEIT-SD) โดยวิธีคัดเลือก    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นหน่วย หมายเลข 1 ทั่วไป จำนวน 2 ชุด    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ชนิดโลหะ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดระบบไฟฟ้า หมายเลข ๑๓๙, เครื่องเผาปากปลอก ก.ปล. หมายเลข C๕/๖๒ และ เครื่อง รวมแกนลูกกระสุน หมายเลข B๕/๒๒ รวม ๓ เครื่อง    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๒ หมายเลข C๕/๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙x๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดาพาราเบลลั่ม แบบ Q ๔๑๗๒ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกตรวจค้น จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจรวด ขนาด ๔๐ มม. ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง แบบ ๖๙ หรือ แบบ พีจี - ๗ (ROCKET- ๔๐ MM. HEAT TYPE ๖๙ OR PG-๗) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชนวนหัวกระทบแตกไว้ - ถ่วงเวลา M๕๕๗ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินส่งกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจรวด ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถังแบบปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดไม่ประกอบชนวน (CARTRIDGE, ๑๐๕ MM HE W/O FUZE) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมปืนใหญ่โบราณ และรถบรรทุกกระสุนพร้อมจัดสร้างรถบรรทุกกระสุน ( ไม้เนื้อแข็งขนาดต่างๆ และอื่นๆ ) รวม ๖๖ รายการ    ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพิ่มระยะกลาง (HE ER-BT) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗x๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี สาย โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกจรวดฝึกสำหรับเครื่องช่วยฝึกยิงจรวดต่อสู้รถถัง M๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดส่องวิถี (CARTRIDGE, ๕.๕๖ MM. TRACER) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖x๔๕ มม. ซ้อมรบ (CARTRIDGE, ๕.๕๖ MM. BLANK) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระสุนยิงสลุต สำหรับปืนใหญ่โบราณ ( อะลูมิเนียมเส้นขนาดต่างๆ และอื่นๆ ) รวม ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระสุนยิงสลุต สำหรับปืนใหญ่โบราณ ( อะลูมิเนียมเส้นขนาดต่างๆ และอื่นๆ ) รวม ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่แบบเม็ดทรงกลมสำหรับ ก.ปล. จำนวน ๘,๐๐๐ กก.    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ หมายเลข M 76 จำนวน 1 เครื่อง    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป. ๕ สาย สพ. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Bomb Jammer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร แบบที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ x ๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา - ส่องวิถี สาย (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M ๑๕ A ๒) จำนวน ๒ แผนงาน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร แบบที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การแลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่าง ๆ กับชิ้นส่วนซ่อมรถถังและรถสายพานแบบต่าง ๆ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๑๑ มิลลิเมตร (.๔๕ นิ้ว) โดยวิธีคัดเลือก    ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา เอ็ม ๑๙๓ ( หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบ INKJET และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ) รวม ๓๔ รายการ     ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
447 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35A2i จำนวน 19 คัน     ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับพิมพ์กระสุน (๙๑๕๕E INK-BLACK - ๘๑๕๘ ADDITIVE) รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒x๓๙ มิลลิเมตร ชนิดส่องวิถี โดยวิธีคัดเลือก    ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒x๓๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา โดยวิธีคัดเลือก    ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี