ประกาศข่าวสาร


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ขอให้เสนอราคาเศษซากโลหะ    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ซื้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งอาคารคลัง สป.5 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จำนวน 8 คลัง    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ซื้อเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าพร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้งอาคารคลัง สป.5 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.    ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง ยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์  ขำศรี
6 เชิญชวนเสนอข้อมูลปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มิลลิเมตร    ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
7 ซื้อชิ้นส่วน สป..สาย ขส. จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ร.ต.เชษฐา  ไร่ดี