ประกาศข่าวสาร


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เชิญชวนเข้าประเมินราคาซากแบตเตอรี่ชำรุด    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
2 ยกเลิกการจ้างซ่อมปรับปรุง รยบ. 1 1/4 ตัน UNIMOG U1100 L/29 จำนวน ๒๐๑ คัน    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
3 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สำหรับ แผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒ รายการ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
4 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ รายการ    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
5 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการทำสถิติการผลิตและควบคุมการผลิต    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
6 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
7 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
8 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๕๕ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๖๓๖ กระบอก    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
9 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
10 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
11 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อม สป. สาย สพ. จำนวน ๖๙ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๗๕๐ กระบอก    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
12 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม จำนวน ๓๐๐ เล่ม    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
13 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน ๕๐๐ เล่ม    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
14 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๗๕๐ กระบอก    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
15 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
16 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๖๓๖ กระบอก    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
17 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดทำของที่ระลึกพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารชั้นนายพล โดย ทบ. ประจำปี 2564    ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
18 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
19 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการจ้างปรับปรุงสายการพับฝักกระบี่    ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
20 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สำหรับการจัดหาแม่พิมพ์สำหรับฝักกระบี่ 37 นิ้ว    ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
21 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ สำหรับการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระดับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
22 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 24 รายการ สำหรับรายการผลิตกระสุน ปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ เอ็ม 855 จำนวน 13,000,000 นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
23 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องจักร จำนวน 4 รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ เอ็ม 200 จำนวน 2,500,000 นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
24 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ เอ็ม 200 จำนวน 2,500,000 นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
25 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ เอ็ม 200 จำนวน 2,500,000 นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
26 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ เอ็ม 200 จำนวน 2,500,000 นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
27 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 70 รายการ สำหรับรายการผลิตกระสุน ปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ เอ็ม 200 จำนวน 2,500,000 นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
28 ประกาศสอบราคาแลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ชำรุดกับแบตเตอรี่ใหม่    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
29 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน 9 รายการ สำหรับรายการผลิต ก.ปรส. ขนาด 84 มม. ชนิดฝึกบรรจุ แบบ 502 จำนวน 217 นัด และ แบบ 551 จำนวน 217 นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
30 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ สำหรับรายการจ้างปรับปรุงอุโมงค์ยิงปืน เอช.เค. ๓๓    ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
31 ขอให้เสนอราคาเศษซากโลหะ    ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
32 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ รายการ สำหรับใช้ในรายการซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M203 จำนวน ๑๕๐ กระบอก     ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
33 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๘๓ รายการ สำหรับรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก    ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
34 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน 69 รายการ สำหรับรายการซ่อมกระบี่นายทหาร จำนวน 500 เล่ม    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
35 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๓๓ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ จำนวน ๕๐๐ กระบอก    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
36 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๒๔๓ รายการ สำหรับรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
37 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๘๒ รายการ สำหรับรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
38 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
39 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง ชิ้นส่วนซ่อม สาย สพ. จำนวน ๕๕ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๖๐๐ กระบอก    ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
40 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๓๕ รายการ สำหรับซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม จำนวน ๓๐๐ เล่ม    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
41 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๖๐๐ กระบอก    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
42 เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับรายการซ่อม ปลย. ขนาด .๒๒ เอพี ๗๔ เจเกอร์ จำนวน ๑๑๗ กระบอก     ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
43 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. จำนวน ๗๒ รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
44 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. สาย สพ.จำนวน ๒๘๕ รายการ เพื่อสนับสนุนงาน ผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
45 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. สาย สพ.จำนวน ๗ รายการ เพื่อสนับสนุนงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็กเอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
46 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. สาย สพ.จำนวน ๑ รายการ เพื่อสนับสนุนงาน ผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
47 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลาง สป. สาย สพ.จำนวน ๓ รายการ เพื่อสนับสนุนงาน ผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก เอ็ม ๘๕๕ จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
48 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ รายการซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ จำนวน ๕๐๐ กระบอก    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
49 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๔๒ รายการ สำหรับใช้ในรายการซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓ จำนวน ๑๕๐ กระบอก    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
50 เชิญชวนเสนอราคาเพื่อกำหนดราคากลางสิ่งอุปกรณ์ จัดหาครุภัณฑ์ กระป๋องเห,้ก สำหรับบรรจุกระสุน ขนา 5.56 มม. จำนวน 10,000 ใบ    ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่