ประกาศ TOR


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
1 จ้างซ่อมเครื่องพ่นทราย หมายเลข 920 และเครื่องอื่นๆ รวม 5 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
2 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
3 ซื้อวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในรายการผลิต ดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม 9 พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ ( วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืน แบบ เอ็ม 9 และอื่นๆ ) รวม 28 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ ในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น ( ดินประสิวฯ และอื่นๆ ) รวม ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
5 จัดซื้อไม้ยางขนาด ๑ นิ้ว X ๒ นิ้ว X ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ลูกบาศก์ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
6 ซื้อกระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๒๔๘ ชุด )     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
7 ซื้อ พระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๙๔ ชุด )    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
8 ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด 105 มม. ( ปลอกกระสุนปืนใหญ่เบา วิถีโค้ง ขนาด 105 มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ ) จำนวน 1 รายการ (300 ปลอก)     ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
9 ซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๙ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
10 ซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๙ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
11 จัดซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ( ETHYL ALCOHOL ) ( บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร ) เพื่อสนับสนุนการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. ( ซ้อมรบ ) จำนวน ๕ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิต ดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น ( ดินประสิวฯ และอื่นๆ) รวม ๒๙ รายการ     ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
13 ซื้อไม้ยางขนาด ๑" X ๒" X ๓.๐๐ ม. จำนวน ๑๗ ลูกบาศก์ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
14 ซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๖๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
15 ซื้อไม้ยางขนาด ๑" X ๒" X ๓.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
16 ซื้อวัตถุดิบ วัสดุช่วยผลิต และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด 105 มม. ซ้อมรบ ( ดินประสิวและอื่นๆ ) รวม 79 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
17 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
18 ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
19 ซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องสุขาอาคาร กองบัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก (อ่างล้างหน้าและอื่นๆ) รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
20 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2 และอื่นๆ รวม 138 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
21 จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
22 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตดาบปลายปืน แบบเอ็ม ๙ ( พร้อมฝัก ) ( เหล็กกล้าสำหรับเป็นแหนบฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
23 ประกวดราคาซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
24 จัดหาชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M ๑๖ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
25 จัดหาชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M ๑๖ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
26 จัดหาชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M ๑๖ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
27 จัดซื้อไม้ยางขนาด ๑" X ๒" X ๓.๐๐ ม. จำนวน ๓๘ ลูกบาศก์ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
28 ซื้อวัสดุช่วยผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและ ยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (ดินประสิวและอื่นๆ) รวม ๓๙ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
29 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง ( ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน และอื่น ๆ ) รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
30 ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง ( กระเดื่องนิรภัย ลข. ซ้อมขว้างแบบ สพ. ๕๘ และอื่น ๆ ) รวม ๑๕ รายการ     ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
31 จัดซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ (บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร) สนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง จำนวน ๘ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
32 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
33 ซื้อ สป. ๓ เพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง ( น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันอื่นๆ ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
34 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้กับเครื่องจักรผลิตหัวช้าง เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม (ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้างและอื่นๆ) รวม ๗ รายการ    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
35 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( แผ่นยางรองฝักกระบี่ฯ และอื่น ๆ ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
36 ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
37 ประกวดราคาซื้อยางนอก- ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
38 ซื้อรถยกชนิดใช้ไฟฟ้า ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ จำนวน ๖๐ คัน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
39 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
40 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
41 แก้ไข    ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
42 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
43 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงาน ผลิตอาวุธ ( กระดาษทรายเบอร์ ๑ และอื่นๆ ) รวม ๑๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
44 ซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องสุขา และอื่นๆ (โช๊คอับประตูและอื่นๆ) รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
45 ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดอากาศหมายเลข 810 และชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ CNC รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
46 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รวม 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
47 ซื้อ วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
48 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและแม่พิมพ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน 5,000 เล่ม ( FILTER AIR 24*12*2 CARDBOARDฯ, ขดลวดทำความร้อนและอื่นๆ ) รวม 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
49 ซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ ) รวม ๑๘๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
50 จ้างซ่อมตู้สลัด T.N.R. หมายเลข TZ-56826 และเครื่องอื่นๆ รวม 7 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี