ประกาศ TOR


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดประกาศ ผู้บันทึก
1 จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เพื่อซ่อมสร้าง รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๔ รายการ    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
2 ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๓๐ รายการ    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
3 จ้างซ่อมระบบควบคุมทางไฟฟ้า รยบ.ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๑ รายการ    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
4 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๕๑ รายการ     ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
5 จ้างทำความสะอาดแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๗ รายการ    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
6 จ้างทำความสะอาดแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๖ รายการ    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
7 ซื้อของที่ระลึก ( กระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ และพระบรม รูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ ) รวม ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
8 จ้างซ่อมเครื่องตั้งศูนย์ล้อ เครื่องหมายการค้า BEISSBARTH รุ่น ML - 5000 TECH หมายเลขเครื่อง ๕-/๐๓๐๗๒ จำนวน ๑ เครื่อง     ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
9 จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์รมดำและฟอสเฟต หมายเลข ๙๑๓ และอื่นๆ รวม ๓ รายการ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
10 จ้างปรับปรุงอุโมงค์ยิงปืน เอช.เค. ๓๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
11 ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระดับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ( หน้ากากป้องกันละอองสีชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ และอื่น ๆ ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
12 ซื้อวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตชนวนท้าย ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ( ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน (ใช้ในการผลิตจอกชนวนใช้กับกระสุน ขนาด ๕.๕๖ มม.ฯ) และอื่นๆ ) รวม ๓๗ รายการ    ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
13 จ้างปรับปรุงโรงงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๑ ระบบ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
14 จ้างซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๒ หมายเลข C 5/6 และเครื่องอื่นๆ รวม ๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
15 ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับช่วยผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จานวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด (น้ายาทาความสะอาดโลหะแบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
16 ซื้อวัสดุสานักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จานวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด (หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ) รวม ๕๘ รายการ    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
17 ซื้อเป้ากระดาษ จำนวน ๓,๕๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
18 ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ( ETHYL ALCOHOL ) จำนวน 20 ปี๊บ โดยเฉพาะเจาะจง    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
19 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ และชิ้นส่วนซ่อมระบบไฟฟ้า รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒     ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
20 ซื้อเครื่องมือพิเศษ (Tooling Punch – Die ) สำหรับงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M 855 รวม ๒๕๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
21 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตชนวนท้าย ก.ปล.ขนาด ๕.๕๖ มม. จำนวน ๑๓,๖๕๐,๐๐๐ ชนวน (กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
22 ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M 855 (ทองเหลืองแผ่นสำหรับทำจอกปลอกกระสุนและอื่นๆ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
23 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๒๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
24 จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องทดสอบความต่อต้านพลังงานทำลาย (Plunger Test) จำนวน ๑ เครื่อง    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
25 ซื้อดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่สำหรับผลิตกระสุนปืนเล็ก จำนวน ๒๒,๓๖๐ กก. โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
26 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบไฟฟ้า และอื่นๆ รวม 4 รายการ    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
27 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ M 200 จำนวน 2,500,000 นัด (หีบไม้บรรจุกระสุนชนิดรัดลวดฯ และอื่นๆ) รวม 25 รายการ     ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมกระบี่นายทหาร (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบ และอื่นๆ ) รวม ๖๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
29 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
30 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน ๒ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
31 ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ จำนวน ๑๗ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
32 ซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ จำนวน ๔ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
33 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-45 A1 จำนวน ๓๗ รายการ     ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
34 จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ 51B จำนวน ๒ รายการ    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
35 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๗๑ จำนวน ๔๖ รายการ     ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
36 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๒ รายการ     ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
37 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ แบบ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๒๒ รายการ    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
38 ซื้อดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่สำหรับกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๒,๗๓๒ กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
39 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดซ้อมรบ M 200 จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ นัด (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบ Inkjetฯ และอื่นๆ) รวม ๕๗ รายการ    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
40 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับช่วยผลิต ก.ปรส. ขนาด ๘๔ มม.ชนิดฝึกบรรจุ แบบ ๕๐๒ จำนวน ๒๑๗ นัด และ ก.ปรส. ขนาด ๘๔ มม.ชนิดฝึกบรรจุ แบบ ๕๕๑ จำนวน ๒๑๗ นัด ( ท่อเหล็กเส้นกลม และอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
41 ซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย ( ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ ) รวม ๒๐๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
42 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ ( แว่นตาป้องกันเศษโลหะ และอื่นๆ ) รวม 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
43 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหาร ( ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้าง และอื่นๆ ) รวม ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
44 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหาร ( ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้าง และอื่นๆ ) รวม ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
45 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น 2628A (6X6) จำนวน ๓ คัน     ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
46 ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL) (บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร) จานวน ๓ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
47 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จานวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( FILTER AIR 24*12*2 CARDBOARD ฯ และขดลวดทาความร้อน) รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
48 ซื้อวัสดุสานักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จานวน ๕,๐๐๐ เล่ม (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
49 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
50 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุง ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๓๓ รายการ     ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี