ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ท่อจรวด ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว FZ220 จำนวน ๑๑ รายการ    ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 3828A (6X6) มีอุปกรณ์ช่วยยกขนสำหรับบรรทุกกระสุน จำนวน ๖ คัน    ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
3 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาดกลาง ยี่ห้อ SMM. แบบ ๑๐๐๒๓๒ จำนวน ๗ คัน    ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
4 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากสแกนเนีย รุ่น P113 HL 6x4 Z จำนวน ๖ คัน    ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด 5 ตัน สแกนเนีย จำนวน 51 รายการ    ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๕๘ รายการ     ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด 1/4 ตัน เอ็ม 151 แบบต่าง ๆ จำนวน 34 รายการ    ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลท์ จำนวน 23 รายการ    ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
9 จ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่องยนต์กับกรองอากาศของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 5 จำนวน 25 รายการ     ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเครื่องพ่นทราย หมายเลข 920 และเครื่องอื่นๆ รวม 5 เครื่อง    ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่าง ๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน 8 ชนิดรถ    ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค. ๓๙ ขนาด ๑๐๕ มม. LG I MK II จำนวน ๖๑ รายการ    ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๗.๖๒ มม. AK 47 จำนวน 2,048 EA    ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร. ๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GH N-45 A1 จำนวน ๑๔๖ รายการ    ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ    ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
17 ประกาศราคากลางจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
18 รายการจัดหาครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาวุธ จำนวน ๒ รายการ     ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
19 รายการจ้างปรับปรุงขั้นตอนการสกรีนลวดลายกระบี่และลดมลพิษในกระบวนการทำงาน จำนวน ๑ ชุด    ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
20 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก กลุ่ม ๒ ระบบส่งกำลังและเบรก จำนวน ๗ รายการ     ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิกเครน รถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ จำนวน ๑ ระบบ    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 3/4 ตัน M37B1 จำนวน ๓ รายการ    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด จำนวน ๑๐ ชุด    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
24 ซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินการพ่นสี รยบ. ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๐ รายการ     ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M15 A2) จำนวน ๕ สาย    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M15 A2)(สป. ๕ ที่ กรมการปกครอง โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน) จำนวน ๒ แผ    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M15 A2)(สป.๕ ที่ บก.ทท. โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน) จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
28 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม 48 เอ 5 , เอ็ม 60 เอ 1, เอ 3 (แผนงานที่ 4) จำนวน 5 รายการ    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
29 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกระเบิดขว้างรุก จำนวน ๒,๕๑๕ ลูก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
30 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกระเบิดยิง ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัสแดง จำนวน ๗๙๒ นัด    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
31 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๑ ระบบเครื่องยนต์, ระบบส่งกำลังและเบรก และระบบไฟฟ้า และน้ำมัน จำนวน ๗๖ รายการ     ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
32 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๒ ระบบเครื่องยนต์, ระบบส่งกำลังและเบรก, ระบบตัวรถ และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๔๖๓ รายการ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
33 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) (ขนาด ๑๒.๕ – ๒๐) จำนวน ๑๒๕ เส้น    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
34 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในรายการผลิต ดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม 9 พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ ( วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืน แบบ เอ็ม 9 และอื่นๆ ) รวม 28 รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
35 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๑๒๙ รายการ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
36 จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๓ รายการ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
37 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องจัดซื้อแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ขนาด ๙.๐๐ – ๒๐ จำนวน ๓ ชุด    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
38 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 2 1/2 ตัน เอ็ม 35 เอ 2 จำนวน 9 รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
39 จ้างซ่อมหม้อน้ำและจ้างซ่อมถังน้ำมันเชื้อเพลิง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG U1100 L/29 (4x4) จำนวน ๒๕ คัน รวม ๒ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
40 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๔๑ รายการ     ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
41 จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๑ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
42 จัดซื้อไม้อัดยางขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
43 จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก (ขนาด ๑๒โวลต์ ๖๖ แอมป์แปร์ – ชม. พร้อมน้ำกรดผสม จำนวน ๗๔๔ ลิตร) ใช้ในงานซ่อมสร้าง รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก รวม ๒๕ คัน จำนวน ๑ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
44 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์ยุทธวิธีเบา สำหรับลากจูง/บรรทุกกระสุน ป.ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒๔ คัน    ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา 21 จำนวน 21 รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
46 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา 32 สติงเรย์ จำนวน 6 รายการ    ๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อกระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๒๔๘ ชุด )     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
48 จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒จำนวน ๒๒ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
49 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ (ระบบสายพาน) จำนวน ๒๖ คัน รวม ๔ รายการ     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
50 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๑๓๐ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร