ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่างๆ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ดุษฎี  แสงสุชล
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน TATA จำนวน ๓๔ รายการ    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด ครบนัด (CARTRIDGE, 120 MM. MORTAR HE) จำนวน ๑,๖๕๙ นัด    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ L-11200 พร้อมติดตั้งลาดสะพานแบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจ้างซ่อม รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6x4 จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
6 ตารางแสดงวงเงินงปประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเครื่องพับโลหะแผ่นสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์ทางทหาร จำนวน ๑ เครื่อง     ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจ้างซ่อม รถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ISUZU รุ่น FTS แบบ ๔x๔ จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง – ส่องวิถี (CARTRIDGE, 90 MM. HEAT–T) จำนวน ๒๙๒ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๓๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องซื้อกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด - ส่องวิถี (CARTRIDGE, 90 MM. HE-T) จำนวน ๑๙๕ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ๒๐ มม. M163 A1 (อัตตาจร) จำนวน ๕ รายการ    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบชั้นผ้าใบ (Bias) ขนาด 14.00-20 จำนวน ๗๐ เส้น โดยวิธีคัดเลือก    ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.สรสริน  แสงสุชล
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ๓๕ มม. Skyguard จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
15 เชิญชวนเสนอราคา จ้างผลิตเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. (เครื่องผสมสารละลายเลดไนเตรท และเครื่องอื่นๆ ) รวม ๓ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก     ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่างๆ จำนวน ๑๗๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.สรสริน  แสงสุชล
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชุดเลเซอร์ชี้เป้าแบบติดตั้งกับอาวุธปืน พร้อมไฟฉายยุทธวิธี จำนวน ๙๘ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาดต่างๆ     ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ     ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้าย ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. (ซ่อมตู้กลั่นน้ำด้วยไฟฟ้าฯ และอื่นๆ) รวม ๑๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น (ขนาดบรรจุ ๑ ถัง เท่ากับ ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑๓๓ ถัง    ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
22 ยกเลิก    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรือง ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL - PRF - 46170 E (ขนาดบรรจุ ๑ กระป๋อง เท่ากับ ๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๒๓๕ กระป๋อง     ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถถังหลัก VT-4 จำนวน ๓๒ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยาง VN1 จำนวน ๖๔ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถพ่วงชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 30 รายการ    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ (แผนงานที่ ๒)     ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
28 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๓) จำนวน ๓ รายการ    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
29 ยกเลิกประกาศราคากลางแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๓) จำนวน ๓ รายการ    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
30 ตารางแสดงวงเงินงปประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจ้างซ่อม ระบบไฟฟ้าตัวรถ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๓๖ คัน     ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
31 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
32 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจัดซื้อยางใน และ O - RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
33 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ จำนวน 34 รายการ    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ดุษฎี  แสงสุชล
34 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐๗ หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
35 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง แลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่างๆ กับชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด 5.56 ม. เอ็ม 16 เอ 2, เอ 4 (ส่วนที่ 1, 5)    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
36 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ โครงรถดัดแปลงเป็นรถทหารและอุปกรณ์ควบคู่ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่างๆ     ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
37 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อม ปั๊มสูบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (INJECTION PUMP) ของ รถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน 20 EA    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
38 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ของ ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 16 EA โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
39 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง การจ้างซ่อมเครื่องเพิ่มเพลาขับ (TRANSFER) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน 20 EA    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี จำนวน ๕๙ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อน้ำยาทําความสะอาดและปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน) จํานวน 1,362 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
42 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อสิ่งอุปกรณ์เพื่อผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่ง สำหรับ ปืนกล ๓๘ (MAG 58) รวม ๑๓๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
43 ตารางแสดงวงเงินงปประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
44 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด 10 ตัน ตระกูล KrAZ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
46 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเครื่องตรวจค่าความถาวรดินส่งกระสุนและดินสำลีด้วยวิธี METHYL VIOLET HEAT TEST จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
48 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. GALIL ACE จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน 103 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
50 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการ รับ - ส่ง (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๙๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าถัดไป>>