ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. พยาบาล ๔x๔ แบบ ๕๑ (๔ เปล) และชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ แบบ 51A, 51B จำนวน ๒ รายการ    ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องซื้อ สป.อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกจ่ายอาวุธประจำกายและอาวุธประจำหน่วย (สป.สาย พธ.) จำนวน ๒ รายการ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องซื้อ สป.อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกจ่ายอาวุธประจำกายและอาวุธประจำหน่วย (สป.สาย สพ.) จำนวน ๑ รายการ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
5 จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เพื่อซ่อมสร้าง รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๔ รายการ    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รายการจ้างการตรวจสอบเครื่องตรวจจับสารเสพติด อาวุธ และวัตถุระเบิด (GT200) จำนวน ๓๒๐ เครื่อง    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
7 ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๓๐ รายการ    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
8 จ้างซ่อมระบบควบคุมทางไฟฟ้า รยบ.ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๑ รายการ    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๕๑ รายการ     ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดในกรณีคาดไม่ถึง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยางนอกรถยนต์ ยี่ห้อ continental หรือยางนอกรถยนต์ ยี่ห้อ Michelin ขนาด ๓๖๕/๘๐R๒๐ จำนวน ๒๐ EA    ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
12 จ้างทำความสะอาดแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๗ รายการ    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
13 จ้างทำความสะอาดแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๖ รายการ    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ x ๔๕ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ M200 จำนวน ๖,๙๐๘,๑๙๗ นัด    ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
15 ตารางแสดงวงเงิน ซื้อของที่ระลึก ( กระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ และพระบรม รูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ ) รวม ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องซื้อเครื่องออกกำลังปืนใหญ่ลากจูง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร และปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องจ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวนประมาณการ ๓,๗๑๐ คัน    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จ้างซ่อมเครื่องตั้งศูนย์ล้อ เครื่องหมายการค้า BEISSBARTH รุ่น ML - 5000 TECH หมายเลขเครื่อง ๕-/๐๓๐๗๒ จำนวน ๑ เครื่อง     ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
19 ตารางแสดงวงเงิน จ้างซ่อมชุดอุปกรณ์รมดำและฟอสเฟต หมายเลข ๙๑๓ และอื่นๆ รวม ๓ รายการ     ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
20 ตารางแสดงวงเงิน จ้างปรับปรุงอุโมงค์ยิงปืน เอช.เค. ๓๓ จำนวน ๑ ชุด    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
21 ตารางแสดงวงเงิน ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระดับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ( หน้ากากป้องกันละอองสีชนิดเปลี่ยนไส้กรองได้ และอื่น ๆ ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
22 ตารางแสดงวงเงิน วัตถุดิบหลักสำหรับผลิตชนวนท้าย ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ( ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน (ใช้ในการผลิตจอกชนวนใช้กับกระสุน ขนาด ๕.๕๖ มม.ฯ) และอื่นๆ ) รวม ๓๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด 2 1/2 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS (แผนงานที่ 1 ) จำนวน 28 รายการ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงโรงงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน 1 ระบบ    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง เชื้อปะทุไฟฟ้า แบบที่ ๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ดอก    ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
26 ตารางแสดงวงเงิน จ้างซ่อมเครื่องอัดปลอกกระสุนครั้งที่ ๒ หมายเลข C 5/6 และเครื่องอื่นๆ รวม ๖ เครื่อง    ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
27 ตารางแสดงวงเงิน ซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับช่วยผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จานวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ นัด (น้ำยาทำความสะอาดโลหะแบบที่ ๑ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
28 ตารางแสดงวงเงิน ซื้อวัสดุสานักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด 5.56 มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 จานวน 13,000,000 นัด (หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ) รวม 58 รายการ    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
29 ตารางแสดงวงเงิน ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ ( ETHYL ALCOHOL ) จำนวน 20 ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
30 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จรวด ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว ชนิดระเบิดครบนัด แบบที่ ๑ จำนวน ๕๕๐ นัด    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
31 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ และชิ้นส่วนซ่อมระบบไฟฟ้า รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๑๒ รายการ    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
32 ตารางแสดงวงเงิน เครื่องมือพิเศษ (Tooling Punch – Die ) สำหรับงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M 855 รวม ๒๕๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
33 ตารางแสดงวงเงิน วัตถุดิบหลักเพื่อผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M 855 (ทองเหลืองแผ่นสำหรับทำจอกปลอกกระสุนและอื่นๆ) รวม ๓ รายการโดยวิธีคัดเลือก    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
34 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
35 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๒๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
36 จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องทดสอบความต่อต้านพลังงานทำลาย (Plunger Test) จำนวน ๑ เครื่อง    ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
37 ตารางแสดงวงเงิน ซื้อดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่สำหรับผลิตกระสุนปืนเล็ก จำนวน ๒๒,๓๖๐ กก.    ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
38 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบไฟฟ้า และอื่นๆ รวม 4 รายการ    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
39 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มิลลิเมตร ชนิดควันขาวไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ จำนวน ๕๐๐ นัด (ดำเนินการขอซื้อใหม่)     ๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
40 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ M 200 จำนวน 2,500,000 นัด (หีบไม้บรรจุกระสุนชนิดรัดลวดฯ และอื่นๆ) รวม 25 รายการ     ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
41 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
42 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน ๒ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
43 ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ จำนวน ๑๗ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
44 ซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ จำนวน ๔ รายการ    ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-45 A1 จำนวน ๓๗ รายการ     ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
46 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ 51B จำนวน ๒ รายการ    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
47 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๗๑ จำนวน ๔๖ รายการ     ๑ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
48 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๒ รายการ     ๑ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ แบบ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๒๒ รายการ    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
50 ตารางแสดงวงเงิน ซื้อดินส่งกระสุนชนิดฐานคู่สำหรับกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ จำนวน 2,732 กก. โดยวิธีคัดเลือก     ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี