ประกาศราคากลาง


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน    ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายลเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง แลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ กับชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา 32, รสพ.30 แบบ 85 และทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน จำนวน 9 รายการ    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๒๙ รายการ    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ระบบเครื่องควบคุมการยิง รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๓ ระบบ    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ระบบเครื่องควบคุมการยิง รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๓ ระบบ    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน ๘ แบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
7 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๒๘ A มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
8 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๖๒๘A มีอุปกรณ์ยกขนพร้อมชานบรรทุก จำนวน ๑๐ คัน     ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
9 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน     ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
10 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น ๒๖๒๘ A (๖x๖) จำนวน ๑๐ คัน     ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
11 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลาก สแกนเนีย รุ่น P113 HL 6x4 Z จำนวน ๕ คัน    ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
12 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๓๐ มีกว้าน จำนวน ๖ คัน    ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
13 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนล์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6x4 จำนวน ๕ คัน    ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
14 จ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M1088 (FMTV) จำนวน ๕ คัน     ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร แบบมาตรฐาน และ ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร แบบ กะทัดรัด จำนวน ๒ รายการ    ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
16 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก ฯ จำนวน ๒ รายการ    ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
17 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60 – TH3 จำนวน ๑๐ คัน    ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
18 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.3850 AS จำนวน ๑๐ คัน     ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมรถถังหลัก VT-4 จำนวน ๙๖ รายการ    ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
20 จ้างซ่อมรถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ W/W จำนวน ๑๒ คัน     ๔ มีนาคม ๒๕๖๓   
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม ๒ เอ ๒ จำนวน ๑๕ กล้อง    ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑, เอ ๒ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๕ รายการ    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
23 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ ( กระดาษทรายเบอร์ 1 และอื่นๆ ) รวม 116 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
24 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๓ เอ ๑ W/W จำนวน ๑๒ คัน     ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
25 ประกาศราคากลาง จ้างผลิตชุดอุปกรณ์ขาหยั่ง สำหรับ ปก.๓๘ ( MAG ๕๘ ) จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีคัดลือก    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเกษมณี  เกิดยินดี
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง รถถังหลัก แบบ VT๔ VT๔ Main Battle Tank และเครื่องช่วยฝึก Simulator จำนวน ๒ รายการ    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
27 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๑๖๗ คัน    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
28 ยกเลิก    ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
29 ซื้อวัสดุรายการดำเนินกรรมวิธีจัดหา จำนวน ๒๗ รายการ    ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
30 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ x ๗๐ มิลลิเมตร) (๓๐๐ เกรน) จำนวน ๑๐,๐๙๘ นัด    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
31 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง กระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ x ๗๐ มิลลิเมตร) (๓๐๐ เกรน) จำนวน ๑๐,๐๗๒ นัด    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
32 เผยแพร่ราคากลาง ชิ้นส่วนซ่อมและแม่พิมพ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( FILTER AIR ๒๔*๑๒*๒ CARDBOARDฯ, ขดลวดทำความร้อนและอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
33 ประกาศราคากลาง วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ ) รวม ๑๘๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
34 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดลมไฟฟ้า และ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นเม็ดโลหะ ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๒ รายการ    ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
35 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ ฯ จำนวน ๔ รายการ    ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
36 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน จำนวน ๒ รายการ    ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
37 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมตู้สลัด T.N.R. หมายเลข TZ-56826 และเครื่องอื่นๆ รวม 7 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
38 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องชุบแข็งระบบเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้า พร้อมติดตั้งไลน์ชุบแข็งเฉพาะที่ของเหล็กชิ้นงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก     ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
39 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุโธปกรณ์ (ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน)    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๖ รายการ    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม 113 เอ 1, เอ 2, เอ 3 (แผนงานที่ 2) จำนวน 29 รายการ     ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
42 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
43 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๐๗ รายการ    ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
44 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ. เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) รายการ หมายเลข สป. 2530- 99-815-5827 WHEEL , SOLID RUBBER TYPE จำนวน 110 EA    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
45 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รวม ๒๖๕ รายการ    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
46 จัดซื้อน้ำมันเครื่องจักรสนับสนุนงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๓๖ รายการ    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
47 ประกาศราคากลาง ชุดอุปกรณ์เตาชุบแข็ง (Chamber Furnace) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
48 ประกาศราคากลาง เครื่องจักรสำหรับสายการผลิตตัวกระบี่นายทหาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๒๓ รายการ    ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
50 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย สป.๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ    ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ