ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อกล้องกองร้อยเข็มทิศ เอ็ม ๒ เอ ๒ จำนวน ๑๕ กล้อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (กคสป.สพ.ทบ.) รวม ๕๓ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง    ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1303 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๐๗ รายการ    ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชุบแข็งระบบเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไลน์ชุบแข็งเฉพาะที่ของเหล็กชิ้นงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
1308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้สลัด T.N.R. หมายเลข TZ-๕๖๘๒๖ และเครื่องอื่นๆ ) รวม ๗ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
1309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อมและแม่พิมพ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( FILTER AIR ๒๔*๑๒*๒ CARDBOARDฯ, ขดลวดทำความร้อนและอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีคัด    ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
1311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตตัวกระบี่นายทหาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
1313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อกระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ x ๗๐ มิลลิเมตร) (๓๐๐ เกรน) จำนวน ๑๐,๐๙๘ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อกระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ x ๗๐ มิลลิเมตร) (๓๐๐ เกรน) จำนวน ๑๐,๐๗๒ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สนับสนุนรายการผลิตลำกล้อง ปลย. M ๑๖ A ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ลำกล้อง ( เหล็กกล้าสำหรับผลิตลำกล้องฯ และอื่นๆ ) รวม ๘๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์เตาชุบแข็ง (Chamber Furnace) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
1318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อม สป. สาย สพ. ของหน่วย สพ. สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป จำนวน ๘ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องอัดอากาศหมายเลข ๘๑๐ และเครื่องกลึงควบคุมด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ CNC รวม ๑๐ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก (กรดกำมะถัน และอื่นๆ ) รวม ๓๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
1321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ , เครื่องจักรใน โรงงานผลิตอาวุธ (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย สป.๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุง ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)     ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๓) รายการ YW531H.26.42 VOLTAGE REGULATOR จำนวน ๕๐ EAโดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
1326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.๓๐ แบบ ๘๕ (แผนงานที่ ๒) รายการ WZ๕๓๔.๑๒.๐๗ TIRE จำนวน ๑๘๕ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่าง ๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๗ ชนิดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1328 ซื้อน้ำมันเครื่องจักรสนับสนุนงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๓๖ รายการ    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1329 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รวม ๒๖๕ รายการ    ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1331 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมกล้องพลขับกลางคืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๐ กล้อง รวม ๓ รายการ    ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีจัดหา(กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
1333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุง เครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด ( เลื่อยตัดเหล็กและอื่นๆ ) รวม ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
1334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ ) รวม ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1335 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๑๕๖ รายการ     ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลัก และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร ( เหล็กกล้าทำเครื่องมือผสมธาตุถ่านฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )    ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด 1 1/4 ตัน ฮัมวี่ (แผนงานที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
1338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๗๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระทะล้อสำหรับรถรองปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๙๘ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
1341 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน จำนวน ๑๘๓ รายการ    ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1342 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) ขนาดต่างๆ จำนวน ๓ ขนาด จำนวน ๒,๐๐๐ เส้น     ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการจัดหา สป. อำนวยความสะดวก ( ถุงมือด้ายถัก และอื่น ๆ ) รวม ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
1344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการจัดหา สป. ในการรับ - ส่ง ( แปรงทาสีชนิดแบน และอื่น ๆ) รวม ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
1345 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๖๐ รายการ    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด .๒๒ เอพี. ๗๔ เจเกอร์ จำนวน ๑๕๐ กระบอก รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1347 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๗ เครื่อง รวม ๑๖๐ รายการ    ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๔ รายการ     ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ๑, เอ๒ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบตเตอรี่กระแสตรงสำหรับระบบอาวุธนำวิถีโทว์ M๒๒๐ A๒ และชุดฝึกยิงอาวุธนำวิถีโทว์ M๗๐ A๒ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑๕ ชุด     ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี