ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพ่นทำความสะอาดด้วยไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพ่นสีแรงอัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง รวมจำนวน ๒ รายการ     ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาวุธ ( ชุดอุปกรณ์ดูดกลิ่นและควันสำหรับงานฉีดพลาสติก และอื่นๆ ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
1003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดเทียน, เครื่องอบปูนไฟฟ้า และเครื่องหลอมโลหะไฟฟ้า รวม 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก     ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจสอบค่าความแข็งของโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการทำสถิติการผลิตและการควบคุมการผลิต (กระดาษพิมพ์และเขียนฯ และอื่นๆ ) รวม ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมเครื่องยิงจรวด ขนาด ๔๐ มม. แบบ ๖๙-๑ (RPG ๗) (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมเครื่องยิงจรวด ขนาด ๔๐ มม. แบบ ๖๙-๑ (RPG ๗) (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีทางส่งกำลัง, ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
1010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ปรับตั้งความสมดุลของล้อสำหรับยานยนต์สายสรรพาวุธ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแม่แรงยกชุดเฟืองทดกำลังสำหรับยานยนต์สายสรรพาวุธ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถอดยางชนิดไฮดรอลิก จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1013 ประการผู้ชนะซื้อวัสดุการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง, ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง และ ดำเนินกรรมวิธีจัดหา จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๒๘ รายการ     ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างปรับปรุงกระบวนการสกรีนลวดลายกระบี่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นทราย หมายเลข 920 และเครื่องอื่นๆ รวม 5 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประจำหน่วยและอื่นๆ รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ     ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาด ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันชนิดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ     ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน UNIMOG U๑๑๐๐ L/๒๙ (๔x๔) จำนวน ๓๘ คัน รวม ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ ใช้ในการซ่อมปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกรถยนต์ (ขนาด ๑๖.๕ - ๑๙.๕) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐ - ๑๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง ปกค. ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐ - ๒๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ.เอ็ม๑๑๓ เอ ๒ รวม ๑๒ เครื่อง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชุดกรองอากาศแบบครีบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องห้องพ่น - อบสี หมายเลขเครื่องจักร ๒ ? ๑๘๗ เครื่องหมายการค้า POLIN รุ่น LD๑๖/๕/๖/๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๖TN (ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ - ชั่วโมง) (แบบ ๖TN ฝาเดี่ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๖TN (ความจุ ๑๐๐ แอมแปร์ ? ชั่วโมง) (แบบ ๖TN ฝาเดี่ยว) ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน M๓๕ A๒ ให้เป็นแบบ M๓๕ A๒I รวม ๑๙ คัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ แบบ ๒HN (ความจุ ๔๕ แอมแปร์ -ชั่วโมง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ และชิ้นส่วนซ่อม ถ. เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง ปกค. ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๑๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัดยางขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง รยบ. ๑ ตัน เอ็ม ๖๐๑ รวม ๒ คัน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๙.๐๐ ๒๐) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องอบโครงยางสำเร็จรูป ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบแบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างซ่อมเครื่องตัดโลหะแผ่นแบบกิลโลติน เครื่องหมายการค้า SGE หมายเลขเครื่อง (S/N) ๑๐๐๒๑๕ แบบ SHS-C ๖/๔๐ หมายเลขทะเบียน ๒ ? ๑๘๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา