ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔๖ รายการ    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
53 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างซ่อม ปั๊มสูบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (INJECTION PUMP) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน 20 EA     ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องเพิ่มเพลาขับ (TRANSFER) ของรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 A2 จำนวน 20 EA โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ตระกูล KrAZ จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ โครงรถดัดแปลงเป็นรถทหารและอุปกรณ์ควบคู่ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่างๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สาย ช. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. GALIL ACE จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.สภัทราพร  อุ่นไทย
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑,๓๖๒ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (กคสป.สพ.ทบ.) จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี จำนวน ๕๙ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.สภัทราพร  อุ่นไทย
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณีคาดไม่ถึง (Harddisk 4 TB สำหรับเครื่องบันทึกภาพ) จำนวน ๓๐ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่แบบรถเข็น ขนาด ๑๐๐ แอมแปร์ แบบที่ ๑ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณีคาดไม่ถึง (GIGABIT POE SWITCH 16 Port) จำนวน ๕๐ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณีคาดไม่ถึง (GIGABIT POE SWITCH ๔ Port) จำนวน ๑๐๐ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณีคาดไม่ถึง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหัวเชื่อมและหัวตัดด้วยแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการ รับ - ส่ง (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๙๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
72 ยกเลิกรายการ    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจค่าความถาวรดินส่งกระสุนและดินสำลี ด้วยวิธี METHYL VIOLET HEAT TEST จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สาย สพ. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
75 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย. M16 จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กรรไกรตัดโลหะ และอื่นๆ) รวม ๗๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถเกราะ V-150 จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ น.สรสริน  แสงสุชล
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน ๑๐๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
79 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ฯ และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
80 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
81 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก (ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ) รวม ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
82 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
83 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น (กราไฟท์(GRAPHITE) และอื่นๆ) รวม ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปืนใหญ่อัตตาจร ขนาด ๑๕๕ มม./๕๒ คาลิเบอร์ แบบ CAESAR จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
85 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ขนาด ๑ นิ้ว X ๒ นิ้ว X ๓.๐๐ เมตร) และแผ่นไม้อัด (ขนาด หนา ๑๐ มิลลิเมตร X ๔ ฟุต X ๘ ฟุต) รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
86 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้ผึ่งสารวัตถุระเบิดด้วยความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
89 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้าคาร์บอนสูง เกรด SKD ๑๑ และอื่นๆ) รวม ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GH N-๔๕ A๑ จำนวน ๑๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างเหมาส่งกำลัง ซ่อมบำรุง และปรนนิบัติบำรุง เครื่องช่วยฝึกปืนใหญ่ลากจูง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
93 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธจำนวน ๒,๐๐๐ กระบอก (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ , เอ ๒ , เอ ๓ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
95 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ (บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร) จำนวน ๙๖ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม ระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ของ รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๔๐ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
97 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ปากกาลูกลื่นและอื่นๆ) รวม ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
98 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
99 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (ปากกาลูกลื่นและอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รถกู้ซ่อม ๕ ตัน M816 มีกว้าน จำนวน ๑๑ คัน    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา