ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่องจักรสนับสนุนงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๗ รายการ     ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จำนวน ๑๒ รายการ    ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการจัดหา สป. ในการรับ - ส่ง ( หลอดฟลู ออเรสเซนซ์ขั้วคู่ฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องยิงจรวด ขนาด ๔๐ มม. แบบ ๖๙-๑ (RPG ๗) รวม ๓๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
956 จ้างซ่อมปรับปรุง รสพ. ตระกูล M ๑๑๓ ให้เป็น รสพ. M ๑๑๓ A ๒ I จำนวน ๑๐ คัน     ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒, เอ ๔ (แผนงานที่ ๑, แผนงานที่ ๒) จำนวน ๒ แผนงาน โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถอดยางสำหรับยางชนิดพิเศษ (RUN FLAT) จำนวน ๑ เครื่อง    ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ ๔ แกน จำนวน ๑ เครื่อง    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผลิตยางหุ้มท้ายกระสุน (RUBBER BOOT) ของ ก.ปกค.๑๕๕ มม. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เป็นแบบ เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน    ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
964 จ้างซ่อมเครื่องยนต์ รถถังเบา ๒๑ จำนวน ๖ เครื่อง     ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๘ รายการ    ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
966 ซื้อแบตเตอรี่ ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ.๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน จำนวน ๒ รายการ    ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
967 ซื้อยางนอกและยางใน ขนาด ๙.๐๐ - ๒๐ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๖ กระบอก จำนวน ๒ รายการ     ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
968 จ้างซ่อม รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนล์ (RENAULT) MAJORR ๓๘๕ TI TD ๖x๔ จำนวน ๘ คัน    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
969 จ้างซ่อม รถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M๑๐๘๘ (FMTV) จำนวน ๖ คัน    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ.๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๖๘ รายการ    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
971 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อยางนอกและยางใน ขนาด ๙.๐๐ – ๒๐ ที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน จำนวน ๒ รายการ    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
972 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๖ กระบอก จำนวน ๑ รายการ    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
973 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๖ กระบอก จำนวน ๑ รายการ    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๖ กระบอก รวม ๒๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.๓๘๕๐ AS จำนวน ๔ คัน     ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อม รถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น ๒๖๒๘A (๖x๖) จำนวน ๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
978 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๖๒๘A มีอุปกรณ์ยกขนพร้อมชานบรรทุก จำนวน ๔ คัน    ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน U๒๔๕๐L (๖x๖) มีกว้าน จำนวน ๘ คัน    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๓๐ มีกว้าน จำนวน ๖ คัน    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมแซมภายในอาคาร บก.ศอ.สพ.ทบ. (โช๊คอัพประตูและอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อม รยบ. ปกติขนาดใหญ่ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
983 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ     ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
984 ซื้อไขข้นหล่อลื่นโครงรถและปืนใหญ่ และอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ    ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระทะล้อสำหรับรถรองปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง แบบ ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๙๘ จำนวน ๘๐ วง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุน ผธก.ศอ.สพ.ทบ. (น้ำหมึกพิมพ์ฯ และอื่นๆ) รวม ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด ๘๐ แกรม เอ ๔ และกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด ๘๐ แกรม เอฟ ๑๔ รวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก และน้ำมันเบรกยานยนต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยกขน จำนวน ๑๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในยานยนต์สายสรรพาวุธ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากเรโนล์ (RENAULT) KERAX 400.34 6X4 HD จำนวน ๔ คัน     ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
992 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน ยี่ห้อ KE (1989) จำนวน ๔ คัน     ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
993 ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปรนนิบัติบำรุงป้อมปืน ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ และ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๑ ชุด    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
994 ประกาศผู้ชนะ การจ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนล์ (RENAULT) รุ่น ๓๓๐.๒๖ 6x4 TD จำนวน ๒ คัน    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
995 ประกาศผู้ชนะ การจ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๔๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ ๒๖๒๘ S จำนวน ๒ คัน    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
996 ประกาศผู้ชนะ การจ้างซ่อม รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน แบบ HINO จำนวน ๔ คัน     ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิฯ และเครื่องอื่นๆ รวม ๔ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
998 จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาดกลาง ยี่ห้อ SMM แบบ 100232 จำนวน ๘ คัน    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
999 จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ TTP จำนวน ๔ คัน     ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1000 ประกาศผู้ชนะ การจ้างซ่อม รถยนต์บรรทุก ขนาด ๗ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๒ คัน     ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา