ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ และ น้ำมันเครื่องฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม.M๒๐๓ (น้ำมันชโลมปืนและกันสนิมและอื่นๆ) รวม ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M ๓๕ ให้เป็นแบบ M๓๕ A๒I จำนวน ๒๕๙ คัน จำนวน ๒ รายการ     ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
804 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นและทำความสะอาดยานยนต์ จำนวน ๗ รายการ ที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35 A2I    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
805 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๒ รายการ ที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35 A2I    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ (แปรงกาบมะพร้าวและอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เอทธิลแอลกอฮอล์ ( ETHYL ALCOHOL ) ( บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร ) จำนวน ๗๐ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระป๋องเหล็ก สำหรับบรรจุกระสุน ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม จำนวน ๓๐๐ เล่ม (สกรูหัวผ่าเกลียวตลอดและอื่นๆ) รวม ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก-ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแม่แรงไฮดรอลิกชนิดฐานยาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบควบคุม สป.คงคลัง ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคลังยุทธภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมแซมอาคาร บก.ศอ.สพ.ทบ. (สีทาภายนอก และอื่นๆ) รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานด้านธุรการ (แฟ้มเสนอหนังสือ และอื่นๆ) รวม ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง จำนวน ๙๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถเกราะ V-๑๕๐ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
822 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อม รถยนต์บรรทุกสแกนเนีย แบบ G124 จำนวน ๒ คัน    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ รวม ๕๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M๑๐๗๘ (LMTV) จำนวน ๒ คัน    ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ , เอ ๒ , เอ ๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นสนาม ชุดเชื่อม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนระบบควบคุม สป.คงคลัง (บาร์โค๊ด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แผ่นไม้อัด (๑๐ มม. X ๔’ X ๘’) จำนวน ๒๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำ นวยความ สะดวก (ตะปูเหล็กหัวกลมแบน และอื่นๆ) รวม ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. (การจ้างทำสีและตัวอักษรของปืนเล็กยาว แบบ ๕๐ TAVOR TAR -๒๑ และอื่นๆ) รวม ๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๓ ขนาด จำนวน ๙๘๐ เส้น    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวทาปะเก็นชนิดน้ำ และอื่น ๆ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเช็ดเล็นส์ และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวนประมาณการ ๓,๗๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันทำความสะอาดแห้ง และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของระบบสายพานแบบต่างๆ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัดยางต่าง ๆ รายการ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือนไมล์และจ้างซ่อมหม้อน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางใน ขนาด ๑๔.๐๐-๒๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ใช้ในงานซ่อมสร้างรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๖ คัน รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของปืนเล็กยาว ขนาด .๒๒ เอพี .๗๔ เจเกอร์ รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานสนับสนุนงานซ่อมบำรุง ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา