ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่างๆ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1253 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๘๔๐ รายการ    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1254 จ้างซ่อมปรับปรุง รสพ. ตระกูล M 113 ให้เป็น รสพ. M 113 A 2 I จำนวน ๕ คัน    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
1256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๗ ชนิดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุช่วยผลิตเพื่อ สนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึก ประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (ดินประสิวและอื่นๆ) รวม ๓๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน จำนวน ๘ เเบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม้ยาง ขนาด ๑" X ๒" X ๓.๐๐ ม. จำนวน ๓๘ ลูกบาศก์ฟุต    ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (กระเดื่องนิรภัย ลข.ฯ และอื่นๆ) รวม ๑๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
1263 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๒๘ A มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1264 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น ๒๖๒๘ A (๖x๖) จำนวน ๑๐ คัน     ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1265 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น ๒๖๒๘ A (๖x๖) จำนวน ๑๐ คัน     ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1266 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๖๒๘A มีอุปกรณ์ยกขนพร้อมชานบรรทุก จำนวน ๑๐ คัน    ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถถังหลัก VT-๔ จำนวน ๙๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน และอื่นๆ) รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓   
1269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุรายการผลิตฯ (แผ่นยางรองฝักกระบี่ และอื่นๆ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตฯ (ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้างและอื่นๆ) รวม ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ) รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เอทธิลแอลกอฮอล์ (บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร) สนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง จำนวน ๘ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เอทธิลแอลกอฮอล์ (บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร) สนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง จำนวน ๘ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เอทธิลแอลกอฮอล์ (บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร) สนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง จำนวน ๘ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สป. ๓ เพื่อสนับสนุนโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง ( น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันอื่นๆ ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1276 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เป็นแบบ เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คันโดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรผลิตหัวช้างเพื่อสนับสนุนรายการผลิตฯ (ปูนสำหรับงานหล่อหัวช้างและอื่นๆ) รวม ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
1278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุรายการผลิตฯ (แผ่นยางรองฝักกระบี่ และอื่นๆ) รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ นางเกษมณี  เกิดยินดี
1279 จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน ให้เป็น เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน รวม ๑๙๑ รายการ    ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1280 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.3850 AS จำนวน ๑๐ คัน    ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1281 ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด 9.00–20) จำนวน ๒ รายการ    ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
1283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้ออ่อน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1285 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน เอ็ม ๘๑๓ เอ ๑ W/W จำนวน ๑๒ คัน     ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1286 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนล์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6x4 จำนวน ๕ คัน    ๗ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1287 จ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M1088 (FMTV) จำนวน ๕ คัน    ๑ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1288 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๓๐ มีกว้าน จำนวน ๖ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1289 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน)    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1290 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน U๒๔๕๐L (๖x๖) มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1291 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน SMC 60 – TH3 จำนวน ๑๐ คัน    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1292 วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ ( กระดาษทรายเบอร์ ๑ และอื่นๆ ) รวม ๑๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1293 วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ( ทองเหลืองแท่งและอื่นๆ ) รวม ๑๘๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันชนิดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ     ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาด ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยคลัง สป.5 (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑, เอ ๒ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๓,๓๐๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
1300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๗ เเบบ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง