ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.จรัญ  ศรีกระจ่าง
2 ครุภัณฑ์ สาย สพ.    ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
3 สป. สาย ช.    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
4 สิ่งอุปกรณ์ในการ รับ-ส่ง    ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
5 สิ่งอุปกรณ์ในการรับ-ส่ง (กคสป.สพ.ทบ.)    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
6 ซื้อตู้ผึ่งสารวัตถุระเบิดด้วยความร้อน จำนวน 1 เครื่อง    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
7 ซื้อชุดอุปกรณ์เก็บปลอกกระสุน สำหรับ ปลย.M16    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
8 วัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณ์คาดไม่ ถึง (Harddisk 4 TB สำหรับเครื่องบันทึกภาพ)    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
9 ยางนอก-ยางในชนิดและขนาดต่างๆ    ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
10 วัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณ์คาดไม่ ถึง     ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
11 วัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณ์คาดไม่ ถึง (GIGABIT POE SWITCH 4 Port)    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
12 วัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุด ในกรณ์คาดไม่ ถึง (GIGABIT POE SWITCH 16 Port)    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
13 ซื้อการจัดซื้อยางใน และ O ? RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.จรัญ  ศรีกระจ่าง
14 เครื่องประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่แบบรถเข็น ขนาด ๑๐๐ แอมแปร์ แบบที่ ๑    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
15 ชุดหัวเชื่อมและหัวตัดด้วยแก๊ส พร้อมอุปกรณ์    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
16 ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่างๆ    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ของเครื่องมือ, เครื่องใช้และชิ้นส่วนเครื่องจักร (เหล็กกล้าคาร์บอนสูง เกรด SKD 11 และอื่นๆ) รวม 26 รายการ    ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน 2,000 กระบอก (ผงเหล็ก ขนาด 80 เกรน และอื่นๆ) รวม 33 รายการ    ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
19 ชิ้นส่วนซ่อมของ ปืนใหญ่อัตตาจร ขนาด ๑๕๕ มม./๕๒ คาลิเบอร์ แบบ CAESAR    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
20 ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่างๆ(แผนงานที่๑)    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่นฯ (กราไฟท์ (GRAPHITE) อื่นๆ) รวม 11 รายการ    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
22 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนงานผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่นฯ (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม 17 รายการ    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
23 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3.00 เมตร) และแผ่นไม้อัด (ขนาดหนา 10 มิลลิเมตร x 4 ฟุต x 8 ฟุต) รวม 2 รายการ    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
24 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (กรรไกรตัดโลหะ และอื่นๆ) รวม 76 รายการ    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
25 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ฯ และอื่นๆ) รวม 34 รายการ    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
26 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและรมดำอาวุธ จำนวน 2,000 กระบอก (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม 6 รายการ    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
27 ซื้อเอทธิลแอลกอฮอล์ (บรรจุปี๊บละ 18 ลิตร) จำนวน 96 ปี๊บ    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
28 ชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GH N-45 A1    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
29 ชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม๑๐๑ เอ ๑    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
30 จ้างซ่อม รถยนต์หัวลาก สแกนเนีย รุ่น P113 HL 6x4 Z จำนวน ๕ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.จรัญ  ศรีกระจ่าง
31 ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดามีแกนเหล็ก M855 (ทองเหลืองแผ่นสำหรับทำจอกปลอกกระสุน และอื่นๆ) จำนวน 3 รายการ    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
32 การจ้างซ่อม ระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ของ รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 40 EA โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.จรัญ  ศรีกระจ่าง
33 การจ้างซ่อม รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) รุ่น G330.26 6x4 TD. จำนวน ๔ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.จรัญ  ศรีกระจ่าง
34 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๓๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.จรัญ  ศรีกระจ่าง
35 จ้างซ่อม รถกู้ซ่อม ๕ ตัน M816 มีกว้าน จำนวน ๑๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.จรัญ  ศรีกระจ่าง
36 รายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย ช. และพธ.(กคย.สพ.ทบ.).    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
37 ซื้อวัสดุสายสรรพาวุธ    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
38 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน)    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
39 ชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒ , เอ ๓    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
40 จ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ๔x๔ M1026 A1 W/W จำนวน ๔๔ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.จรัญ  ศรีกระจ่าง
41 ชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ๕,เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓    ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
42 ผ้าทำความสะอาดและขนาดต่างๆ    ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
43 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร. ๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-45 A1 จำนวน ๓๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.จรัญ  ศรีกระจ่าง
44 จ้างซ่อม เครื่องยนต์ รถถังเบา ๒๑ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.จรัญ  ศรีกระจ่าง
45 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง, ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม 36 รายการ    ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
46 เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะแบบ ๒ ระบบ    ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
47 จ้างซ่อม รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๓๐ มีกว้าน จำนวน ๖ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จ.ส.อ.จรัญ  ศรีกระจ่าง
48 ปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้า อาคารคลัง สป.๕    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
49 น้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น (ขนาดบรรจุ ๑ ถัง เท่ากับ ๒๐๐ ลิตร)    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ
50 ผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์    ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ต.สหรัฐ  ดิลกวิลาศ