ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจสำคัญของ ทบ. (จ้างทำสีและทำตัวอักษรของ ปพ.กึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มิลลิเมตร ยี่ห้อ Glock และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางเกษมณี  เกิดยินดี
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (กราไฟท์ GRAPHITE และอื่นๆ) รวม ๔๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๑,๓๕๐ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (PORTABLE JAMMER) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ที่รับคืนจาก ชสบ. (ผ้าทำความสะอาด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ที่รับคืนจาก ชสบ. (น้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการดำเนินการรับคืนยานรบจาก ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ และ ร้อย.ม.(ลว.) ๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด ครบนัด (Cartridge, ๖๐ mm. HE) จำนวน ๔,๙๐๗ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) รวม ๒ แผนงาน จำนวน ๒๙,๐๕๑ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน ๔๒๘,๖๒๒ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ของพื้นที่ คลัง สป.๕ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ 00 (SG) จำนวน ๔๗,๖๑๙ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ที่รับคืนจาก ชสบ. (สป. สาย ยย.) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ที่รับคืนจาก ชสบ. (สป. สาย ช., พธ., และ ยย.) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการดำเนินการรับคืนยานรบจาก ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ และร้อย.ม.(ลว.) ๕ (สป. สาย พธ., ช., และ ยย.) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๕ ขนาด จำนวน ๒,๙๖๐ เส้น    ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๕ ขนาด จำนวน ๑,๑๙๒ เส้น     ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน และอื่นๆ) รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (กราไฟท์ (GRAPHITE) และอื่นๆ) รวม ๔๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกประเภทลูกระเบิดซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนกระสุนปืน และอื่นๆ) รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ x ๗๐ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา (๓๐๐ เกรน) (CARTRIDGE, CALIBER .๓๓๘ ฺBALL (๓๐๐ Grain)) จำนวน ๑๐,๐๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) จำนวน ๔,๕๒๓ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) จำนวน ๓,๘๙๔ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องมือประกอบและติดตั้งข้อสายพานแบบต่างๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด ๑๒ เกจ เบอร์ ๐๐ (SG) จำนวน ๑๔,๘๐๖ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยาง ตระกูล BTR จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก - ยางใน ขนาด 11.00 R 20 จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นางศิริรัตน์  ขำศรี
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗×๙๙ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา–ส่องวิถี สาย (CARTRIDGE, CALIBER .๕๐, BALL – TRACER LINKED)จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ตระกูล KrAZ จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-๔๕ A๑ จำนวน ๓๐๓ รายการ    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) MAJORR ๓๘๕ TI TD ๖x๔ จำนวน     ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าตัวรถ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๑๐ คัน    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB๒๐๒๘A มีกว้าน จำนวน ๗ รายการ    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหม้อน้ำผลิตไอน้ำชนิดแนวนอน ขนาด ๓๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง     ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง แม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง แม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของระบบสายพานแบบต่าง ๆ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๑ รายการ (๑๓ ชนิดรถ) โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรถยนต์ยุทธวิธีเบาชนิดพยาบาล (๔ เปล) จำนวน ๗ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อ สป. ๕ ของ ทบ. ในลักษณะบูรณาการ จำนวน ๓ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการซ่อมบำรุงยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน (OPEN END) จำนวน ๑ รายการ ( ๘ ชนิดรถ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถถังหลัก แบบ ๕๗ T-84 Oplot จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ น.สรสริน  แสงสุชล
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTS แบบ ๔x๔ จำนวน ๑๒ คัน รวม ๔๙๑ รายการ    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ ของโครงการซ่อมคืนสภาพ ถ.เบา ๓๒ (สติงเรย์) (ยกเว้นระบบเครื่องควบคุมการยิง) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ถ.เบา ๓๒ (สติงเรย์) (ยกเว้นระบบเครื่องควบคุมการยิง) จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา