ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ดุษฎี  แสงสุชล
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ ๑ แกลลอน) จำนวน ๕ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย ช. และ พธ. (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
105 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร. ๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-45 A1 จำนวน ๓๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.เศกสิทธิ์  บัวคอม
106 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๑๓๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก     ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลท์ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ๔x๔ M1026 A1 W/W จำนวน ๔๔ คัน    ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑ , เอ ๓ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นและไขข้นต่าง ๆ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง, ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง และการดำเนินกรรมวิธีจัดหา จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาดขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม เครื่องยนต์ รถถังเบา ๒๑ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) รุ่น G330.26 6x4 TD. จำนวน ๔ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
115 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นและไขข้นต่าง ๆ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะ แบบ ๒ ระบบ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แลกเปลี่ยนเศษซากโลหะชนิดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ กับชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓, ชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ และชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ฮัมวี่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน แบบ ๒๐๓๐ มีกว้าน จำนวน ๖ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
120 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อม รถยนต์หัวลาก สแกนเนีย รุ่น P113 HL 6x4 Z จำนวน ๕ คัน โดยวิธีคัดเลือก     ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ต.ภูทัย  ไชยเมล์
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีจัดหา ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง, ตรวจติดตามผลงานด้านส่งกำลัง (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ต.ภูทัย  ไชยเมล์
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ต.ภูทัย  ไชยเมล์
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ต.ภูทัย  ไชยเมล์
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการทำสถิติควบคุมการผลิต (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนระบบควบคุม สป. คงคลัง (บาร์โค๊ด) (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุผลิตยางหุ้มท้ายกระสุน (Rubber Boot) ของ ก.ปกค. ๑๕๕ มม. รบ.เพิ่มระยะไกล (ERFB – BB) ให้กับ คส.สพ.ทบ. จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด รวม ๔ รายการ    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น (ขนาดบรรจุ ๑ ถัง เท่ากับ ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๒๖ ถัง โดยวิธีคัดเลือก    ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
135 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง การจ้างซ่อมเครื่องเปลี่ยนความเร็ว (TRANSMISSION) รถสายพานลำเลียงพล M113 A2 จำนวน 10 EA โดยวิธีคัดเลือก     ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม หมู่เฟืองทดเลี้ยว (DIFFERENTIAL) รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑/๔ ตัน M151 A2 จำนวน 60 EA โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ล่วงหน้าอาคารคลัง สป.๕ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม REGULATOR VOLTAGE ของ รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 37 EA โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการรับ - ส่ง (หลอดไฟ LED และอื่นๆ) รวม ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม เครื่องมือยก-ขนชิ้นงาน ๕ ตัน เครื่องหมายการค้า ABUS จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
142 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมครื่องมือยกชิ้นงานแบบเคลื่อนที่ ๓ ตัน เครื่องหมายการค้า ABUS จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
143 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อม ชุดอุปกรณ์จ่ายลม (AIR SERVICE UNIT) ของเครื่องอัดลม ยี่ห้อ BROOM WADE รุ่น L75 หมายเลขผลิต (S/N) ๑๐๐๐๐๘๐๔๕/๐๒๐๖ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
144 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร ในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด (ลวดเชื่อม (ขนาด ๒.๖ มิลลิเมตร) และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
145 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ ( เครื่องทำน้ำเย็น หมายเลข ๙๒๒ และเครื่องอื่นๆ ) รวม ๔ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก     ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
146 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมกระบี่นายทหาร (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบฯ และอื่นๆ) รวม ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม REGULATOR VOLTAGE ของ รถถัง เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน 40 EA โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) ของ ถ. เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน 10 EA โดยวิธีคัดเลือก    ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม PUMP FUEL METERING ของ รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 20 EA โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจความถาวรของดินส่งกระสุนและวัตถุระเบิด (HPLC) รุ่น ๑๒๙๐ Infinity LC system หมายเลข DEBAC ๐๒๔๐๕, DEBAP ๐๑๙๔๙, DEBAK ๐๕๗๗๙, DEBAA ๐๑๕๓๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ