ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ทำความสะอาดและหล่อลื่นในการซ่อมสร้าง จำนวน ๕ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรอกยกน้ำหนักรางเดี่ยวใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๐ ตัน หมายเลข CFCI 257 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร กึ่งอัตโนมัติ ชนิดมีลูกโม่บรรจุลูกระเบิดยิง (REVOLVING) พร้อมกล้องเล็ง จำนวน ๔ กระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
204 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหลอดเลเซอร์ ขนาด ๕๐ วัตต์ และชุดเรดพ้อยบอกตำแหน่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยเล็งและชี้เป้าด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมไฟฉายทางยุทธวิธี จำนวน ๒๔ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในงานปรับปรุง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ทำความสะอาดและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ ในส่วนที่คาดไม่ถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม เครื่องพับ แบบ/รุ่น PPES 60300 หมายเลข CFCI 137 จำนวน ๑ เครื่อง     ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ของพื้นที่คลังเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานด้านธุรการสนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดามีแกนเหล็ก M ๘๕๕ (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๓๙ รายการ ิโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
212 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานด้านธุรการสำหรับงานผลิตชนวนท้าย ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. สนับสนุนงานผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (ฝักกระบี่นายทหารสำเร็จรูปฯ และอื่นๆ) รวม ๑๘๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (กระเดื่องนิรภัย ลข. ซ้อมขว้างแบบ สพ.๕๘ และอื่นๆ) รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับสนับสนุนการผลิตเครื่องช่วยฝึก ปลย.แบบ TAVOR TAR 21 จำนวน ๕๐๐ กระบอก รวม ๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่างๆ จำนวน ๑๐๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กันยายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
217 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๗ ขนาด รวม ๒,๕๒๖ เส้น โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ขนาดใหญ่ หมายเลข ๕๒๔๐๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
219 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างการจ้างผลิต รถยนต์บรรทุกสุนัขทหารทางยุทธวิธี จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
221 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขัด หมายเลข ๗๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจยืนยันสารระเบิดและสารเสพติด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี จำนวน ๕๙ คัน โดยวิธีคัดเลือก     ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลับคม และ COATING TIN (ไทเทเนียมไนไตร์) เอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับกัดขึ้นรูปใบกระบี่ (ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑๐ มม. รัศมีมุมมีด ๕ มม. ความยาว ๗๕ มม.) จำนวน ๗๐ ชิ้น โดย วิธีเฉพาะเจาะจง     ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างผลิตรถยนต์บรรทุกสุนัขทหารทางยุทธวิธี จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป. สนับสนุนงานบูรณาการปรับการแจกจ่ายอาวุธ ประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย (สป. สาย ช., พธ. และ ยย.) จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถอดยางชนิดไฮดรอลิก จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร (สีน้ำอะคิลิคและอื่นๆ) รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ปากกาลูกลื่นและอื่นๆ) รวม ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ ของ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๐๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิต อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุน โครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง (ทองเหลืองทำชิ้นส่วนชนวนท้ายกระสุนฯ และ อื่นๆ) รวม ๕๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางใน, O-RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๘ รายการ    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางใน และ O-RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๖ ท่อน สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๖ ท่อน สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ จำนวน ๕๑ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๕๘ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการฟื้นฟูสภาพและ รมดำอาวุธ ( ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ ) รวม ๕๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๕๒ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๓๒ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างกล้อง พาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ จำนวน ๓๐ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ทำความสะอาดและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ทำความสะอาดและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างกล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปนร. ๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-45 จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL-PRF-46170E จำนวน ๑๐๕ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ทำความสะอาดและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๔๐ ท่อน สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้รายงานผลงานและสถิติ จำนวน ๕๒ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างกล้อง พาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปบค. แบบ ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้