ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เคมีภัณฑ์สนับสนุนงานซ่อมบำรุง ปลย. ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔ ( น้ำยาล้างชิ้นงานโลหะ และอื่นๆ ) รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
852 ซื้อเครื่องมือ ยก- ขน ขนาด ๓๐ ตัน (ขนาดพื้นที่๑๓ x ๓๐ เมตร) สำหรับงานซ่อมบำรุงปืนใหญ่และยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
853 จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ ขนาด จำนวน ๑,๐๐๐ เส้น    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
854 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ กล้อง TELESCOPE PANORAMIC (M๑๓๗) จำนวน ๑๑ กล้อง จำนวน ๑๗ รายการ    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๔ รายการ    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
856 ยกเลิก    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
858 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องยนต์ รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เอ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง จำนวน ๗๗ รายการ    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๓๙ มิลลิเมตร ชนิดมีแกนเหล็ก จำนวน ๔๙๓,๐๕๕ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๑๒ ชนิดรถ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๒๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบชั้นผ้าใบ (Bias) (ขนาด ๑๔.๐๐ - ๒๐) จำนวน ๘๔ เส้น    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
863 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องเปลี่ยนความเร็ว รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑ จำนวน ๑๐ เครื่อง จำนวน ๕๕ รายการ    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ยกรถแบบสองเสา ชนิดคานบน จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
866 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๖ คัน จำนวน ๕๙ รายการ    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
867 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องพ่นทรายและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องปั้มลม จำนวน ๒๘ รายการ    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
868 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๓ จำนวน ๑๓ เครื่อง และ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๔ เครื่อง จำนวน ๘๙๔ รายการ    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
869 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ เอ็มบี ๒๐๒๘ เอ มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน จำนวน ๑๘๓ รายการ     ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
870 ประกาศกองทัพบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อม สป.สาย สพ. ของหน่วย สพ. สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
871 ประกาศกองทัพบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมปืนเล็กยาว ขนาด .๒๒ เอพี .๗๔ เจเกอร์ (น้ำยาล้างชิ้นงานโลหะ และอื่นๆ) รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
872 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด (ลวดเชื่อม ขนาด ๒.๖ มม. และอื่นๆ) รวม ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
873 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงานผลิตวัตถุระเบิด (ลวดเชื่อม ขนาด ๒.๖ มม. และอื่นๆ) รวม ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมปืนเล็กยาว ขนาด .๒๒ เอพี .๗๔ เจเกอร์ (กระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
876 ชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๗๕ คัน จำนวน ๙๔๖ รายการ     ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป (Green Tire) แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
878 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องยนต์ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง จำนวน ๑๐๖ รายการ    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
879 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๘๒๕ (ติด ปรส.) จำนวน ๕ คัน รวม ๓๗๙ รายการ    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือป้องกัน/รบกวนคลื่นการสื่อสารแบบเคลื่อนย้ายได้ (PORTABLE JAMMER) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางใน ขนาด ๑๐.๐๐ - ๒๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้างเครื่องยนต์ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๗๑ รายการ    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๔๖๔,๔๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของยานพาหนะหุ้นเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
887 จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องจักรในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน ๒๐ เครื่อง    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
888 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วิธีจัดซื้อยางใน, O – RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ รายการ    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องค้นหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการวัดค่าฮาร์โมนิคสะท้อน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อมฟื้นฟูสภาพยุทโธปกรณ์ สาย สพ. จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานยนต์ล้อและสายพาน ตระกูลยูเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง (เพื่อใช้ในงานซ่อมสร้าง รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๘๒๕ (ติด ปรส.)) จำนวน ๘๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
894 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร. ๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม.GHN-๔๕ A๑ จำนวน ๓ กระบอก จำนวน ๓๐๓ รายการ    ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แลกเปลี่ยนซากแบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๐ รายการ (๘๖๑ หม้อ) กับแบตเตอรี่ใหม่ จำนวน ๒ รายการ (๔๘ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แลกเปลี่ยนโครงยางนอกรถยนต์ชำรุด จำนวน ๑๑ รายการ (๔,๔๖๗ เส้น) กับยางนอกรถยนต์ใหม่ ขนาด ๗.๕๐ - ๑๖ จำนวน ๒๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางในรถยนต์ (ขนาด ๗.๐๐ - ๑๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา