ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้ออ่อน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้ออ่อน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด จำนวน ๑,๘๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระบี่สั้นนักเรียนนายร้อย พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝา ครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน 248 ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1156 จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๒ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1157 ซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๖ คัน รวม ๑๓๐ รายการ    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบและแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๙๔ ชุด ) โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบและแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๙๔ ชุด ) โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว พร้อมฐาน, ฝาครอบและแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๑ รายการ ( ๙๔ ชุด ) โดยวิธีคัดเลือก    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ยาง ขนาด ๑ นิ้ว X ๒ นิ้ว X ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ลูกบาศก์ฟุต โดย วิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ ในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๕๕๐ กก. (ดินประสิว และอื่นๆ ) รวม ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๓/๔ ตัน เอ็ม ๓๗ บี ๑ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. ( ปลอกกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ ) จำนวน ๓๐๐ ปลอก โดยวิธีคัดเลือก    ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องยกขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)     ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)     ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ขจรยศ  ศรีภักดี
1168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร จำนวน ๓๑๒ กระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เอทธิลแอลกอฮอล์ ( ETHYL ALCOHOL ) ( บรรจุปี๊บละ ๑๘ ลิตร ) เพื่อสนับสนุนการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. ( ซ้อมรบ ) จำนวน ๕ ปี๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ยางขนาด ๑" X ๒" X ๓.๐๐ ม. จำนวน ๑๗ ลูกบาศก์ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิต ดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น ( ดินประสิวฯ และอื่นๆ) รวม ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1173 จ้างซ่อมรถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ W/W จำนวน ๑๒ คัน     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1174 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๔๑ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1175 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๑๓ รายการ    ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1176 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปนร.๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. เอ็ม ๗๑ จำนวน ๖ กระบอก จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ยางขนาด ๑" X ๒" X ๓.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
1178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัตถุดิบ วัสดุช่วยผลิตและเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. ซ้อมรบ ( ดินประสิว และอื่นๆ ) รวม ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของรถเกราะ V – ๑๕๐ จำนวน ๑๐๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมแซมห้องสุขาอาคาร กองบัญชาการศูนย์ อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก (อ่างล้างหน้าและอื่นๆ) รวม ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แบบที่ ๑ จำนวน ๓๓๘ กระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดาพาราเบลลั่ม แบบ Q๔๑๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบระบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
1185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (นํ้าหมึกเครื่องพิมพ์ฯ และอื่นๆ) รวม ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1186 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ปบค.๒๙ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ ๕๖ จำนวน ๖ กระบอก รวม ๕๙ รายการ    ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
1187 ประกาศผู้ชนะการจ้างติดตั้งระบบรางเลื่อนขนถ่ายยาง สำหรับยานยนต์สายสรรพาวุธพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
1188 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า M.3850 AS จำนวน ๖ คัน    ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
1189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐ มิลลิเมตร วัลแคน จำนวน ๘ คัน และจ้างซ่อมชุดแบตเตอรี่สำหรับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๒๐ มิลลิเมตร วัลแคน จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2 และอื่นๆ รวม 138 รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
1191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนซุ่มยิง ขนาด ๗.๖๒ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๕๘ กระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๓) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1194 ประกาศกองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง - ส่องวิถี (HEAT - T) แบบที่ ๑ จำนวน ๙๖๑ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจจับสารวัตถุระเบิดแบบพกพา จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
1196 ประกาศกองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการกระจกนิรภัยและชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1197 ประกาศกองทัพบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะหุ้มเกราะลำเลียงพล ๔x๔ แบบ REVA III S สนับสนุน จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
1198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนรายการผลิตดาบปลายปืน แบบเอ็ม ๙ ( พร้อมฝัก ) ( เหล็กกล้าสำหรับเป็นแหนบฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
1199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
1200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๑, เอ ๒, เอ ๓ (แผนงานที่ ๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง