ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ตระกูล KrAZ จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2028 A มีกว้าน จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนส่งยุทโธปกรณ์หนัก ขนาด ๔๓๐ แรงม้า MB3850 AS จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑ / ๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ท.ขจรยศ  ศรีภักดี
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่างๆ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำนายอายุวัตถุระเบิดประเภทดินส่งกระสุน (TAM III) หมายเลข ๒๗๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางศิริรัตน์  ขำศรี
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์บล็อกลมถอดล้อ ยานเกราะล้อยาง BTR-๓ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก - ยางใน ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการ รับ - ส่ง จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการซ่อม สป. สาย สพ. ของหน่วย สพ. สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
365 ประกาศกองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนพก ขนาด ๙ x ๑๙ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา ๑๒๔ เกรน พารา (CARTRIDGE, CALIBER ๙ MM. BALL ๑๒๔ GRAIN PARA) จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 3828A (6X6) มีอุปกรณ์ช่วยยกขนสำหรับบรรทุกกระสุน จำนวน ๖ คัน    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
367 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๓/๔ ตัน จำนวน ๒๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
368 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ ELB 25 ENG (COMETTO) พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๔ คัน     ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
369 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๒๐ คัน    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
370 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ TGI พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๖ คัน    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
371 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ KE พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๑๐ คัน    ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
372 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เรื่อง ซื้อกระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๘๔ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดทวิประสงค์ (CARTRIDGE, 84 MM., HIGH EXPLOSIVE DUAL PURPOSE HEDP) จำนวน ๕๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M๑๐๘๘ (FMTV) จำนวน ๖ คัน    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
374 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ จำนวน ๓๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการจัดหาสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง รถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ความจุ ๘๕ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างซ่อม ระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๒๖ EA โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อม PUMP FUEL METERING ของ ถ.เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน 13 EA โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
380 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องยนต์ รถถังเบา ๒๑ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถเกราะ V-๑๕๐ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาหล่อเย็นและป้องกันสนิมชนิดเข้มข้น จำนวน ๒๖ ถัง โดยวิธีคัดเลือก    ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรอกยกน้ำหนักรางเดี่ยวใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๐ ตัน หมายเลขเครื่องจักร CFCI 261 จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
384 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2628A มีอุปกรณ์ยกขนพร้อมชานบรรทุก จำนวน ๔ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
385 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างซ่อมแผงสวิทซ์เกียร์ หมายเลข ๔ (SWGR ๔) จำนวน ๑ ระบบ     ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
386 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างซ่อมชุดผ้าเบรกรถสายพานลำเลียงพล ๓๐ T-85 จำนวน ๑๐๐ ชุด    ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค. ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
388 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์แผ่นคลัตช์รถสายพานลำเลียงพล ๓๐ T-85 จำนวน ๔๐ ชุด    ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6X4 จำนวน ๔ คัน    ๗ เมษายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อกระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด .๓๓๘ นิ้ว (๘.๖ x ๗๐ มิลลิเมตร) ชนิดธรรมดา (๓๐๐ เกรน) (CARTRIDGE, CALIBER .๓๓๘ ฺBALL (๓๐๐ Grain)) จำนวน ๑๐,๐๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ๒๐ มม. M๑๖๓ A๑ (อัตตาจร) รายการ ๖๑๔๐-๐๐-๘๖๒-๒๙๗๙ BATTERY, STORAGE จำนวน ๔๐ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
392 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M1080 (LMTV) จำนวน ๔ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ๑,เอ๒,เอ๓ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ดุษฎี  แสงสุชล
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ น.สรสริน  แสงสุชล
395 ซื้อวัสดุผลิตยางหุ้มท้ายกระสุน (RUBBER BOOT) ของ ก.ปกค. ๑๕๕ มม. รบ. เพิ่มระยะไกล (ERFB–BB) ให้กับ คส.สพ.ทบ. จำนวน ๗๐๐ ชุด รวม ๔ รายการ    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
396 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีจัดหา ( กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
397 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกรรมวิธีทางการส่งกำลัง ฯ (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
398 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการทำสถิติควบคุมการผลิต (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนระบบควบคุม สป. (บาร์โค๊ด) (กคย.สพ.ทบ.) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการทำหลักฐานสถิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ