ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตแม่พิมพ์อบโครงยาง สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตแม่พิมพ์อบโครงยาง สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๑ ชุด รายการโดยวิธีคัดเลือก    ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางใน ขนาด ๙.๐๐ R๒๐ และขนาด ๘.๒๕ R๑๕ จำนวน ๔ รายการ    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมคืนสภาพ ปบค. แบบ ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๗๘ รายการ    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๕ เครื่อง รวม ๑๓๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ จำนวน ๒๓๐ กระป๋อง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-๔๕ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
259 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม.GHN-45 จำนวน ๗๘ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
260 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อยางนอก ขนาด ๙.๐๐-๒๐ จำนวน ๖๔ เส้น และยางใน ขนาด ๙.๐๐-๒๐ จำนวน ๖๔ เส้น รวม ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
261 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการผลิตยางนอกรถยนต์ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
262 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๕ ขนาด รวม ๖๙๐ เส้น โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
263 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อม เครื่องพ่นพอกผิวโลหะ แบบ/รุ่น SLTZER METCO หมายเลข CFCI 293 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก     ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
265 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ขนาด ๔๐ มม. L70 (LVS) จำนวน ๑๐๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าที่ตั้งปกติถาวร ณ อ.ปากช่อง จว.น.ม. (กล่องกระดาษลูกฟูก (ขนาด ๔๐x๕๖x๓๓ ซม.) และอื่นๆ) รวม ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
267 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M 203 จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของกล้องพาโนรามิค เอ็ม ๑๓๗ จำนวน ๖ กล้อง รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนกล ขนาด ๑๒.๗ x ๑๐๘ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะเพลิง พร้อมข้อต่อสายกระสุน (CARTRIDGE. ๑๒.๗ x ๑๐๘ MM. API. WITH LINK) จำนวน ๗๕,๐๐๐ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
270 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕    ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ น.ส.ปภาพินท์  สบายแท้
271 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๑๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก     ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (FILTER AIR ๒๔*๑๒*๒ CARDBOARD และขดลวดทำความร้อน) รวม ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
273 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่องานด้านธุรการสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมดาบทหารม้ากระบังกลมฝักพร้อม (สกรูผ่าเกลียวตลอดฯ และอื่นๆ) รวม ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังเหล็กบรรจุสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๕๐๐ ลัง โดยวิธีคัดเลือก    ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตอะไหล่ ของเครื่องมือ, เครื่องใช้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร (ดอกกัดฯ และอื่นๆ) รวม ๒๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถถังหลัก VT-๔ จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุและเคมีภัณฑ์เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมกระบี่นายทหาร (ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบ และอื่นๆ) รวม ๗๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
279 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M203 (ผงเหล็ก ขนาด ๘๐ เกรน และอื่นๆ) รวม ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สนับสนุนงานบูรณาการปรับการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย (สป. สาย สพ.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
282 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๔ ขนาด รวม ๑,๕๔๒ เส้น โดยวิธีคัดเลือก    ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดยิง ขนาด ๗๖ มิลลิเมตร ชนิดควัน (CARTRIDGE. ๗๖ MM. SMOKE GRENADE) จำนวน ๑,๑๐๔ นัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES - BENZ จำนวน ๘ ชนิดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมสร้างรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ระบบสายพานแบบต่างๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยางใน และ O – RING สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางใน, O - RING และยางกันขอบ สนับสนุนงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบเส้นลวด (Radial) จำนวน ๕ รายการ     ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อมรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๒๘ รายการ    ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
290 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั๊มอัดจานท้ายกระสุน หมายเลข ๗/๑๕๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร.ท.หญิงนภาภรณ์  พันธ์อยู่
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น ( กราไฟท์ฯ และอื่นๆ ) รวม ๓๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
292 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. ๓๐ แบบ ๘๕ จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
293 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ มิตซูบิชิ ฟูโซ่ หมายเลขทะเบียน 8738 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน รุ่น STI ๕๔-๑๐.๕ UE พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๘ คัน    ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
295 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถพ่วงบรรทุกสัมภาระ ขนาด ๑ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๑๐๕ จำนวน ๒๘ คัน รวม ๑๑๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระสุนไฟฟ้า ขนาด .๕๐ นิ้ว (water cannon) (กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ) รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ยางนอก - ยางในชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางศิริรัตน์  ขำศรี
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มิลลิเมตร ชนิดควันขาวไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ (CARTRIDGE ๘๑ mm. SMK-TTC) จำนวน ๒,๐๐๐ นัด โดยวิธีคัดเลือก    ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๕ ขนาด รวม ๗๑๐ เส้น โดยวิธีคัดเลือก    ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในรายการผลิตกระสุนไฟฟ้าขนาด .๕๐ นิ้ว (water cannon) (สควิป ไฟฟ้า (ELECTRIC SQUIB) และอื่นๆ) รวม ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล