ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สเเกนเนีย จำนวน ๓๑ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ดุษฎี  แสงสุชล
2 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ เเบบ ๕๑A, ๕๑B จำนวน ๓๔ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ดุษฎี  แสงสุชล
3 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. พยาบาล ๔x๔ เเบบ ๕๑ (๔เปล) นวน ๒๑ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ดุษฎี  แสงสุชล
4 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ นวน ๒๖ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ดุษฎี  แสงสุชล
5 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำ นวน ๒๖ รายการ    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ดุษฎี  แสงสุชล
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๑๒ รายการ สนับสนุนงานซ่อมคืนสภาพ ปบค. แบบ ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑    ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ จำนวน ๕๖ รายการ สนับสนุนงานซ่อมคืนสภาพ ปบค. แบบ ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม.เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑     ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑ , เอ ๓ จำนวน ๑๖ รายการ    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
9 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ , เอ็ม ๖๐ เอ ๑ , เอ ๓ จำนวน ๑๖ รายการ     ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อยางนอกชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ     ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค. แบบ ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๙๗ รายการ    ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.นราศักดิ์  บุญมา
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อกระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด - ส่องวิถี (CARTRIDGE, 125 MM. HIGH EXPLOSIVE - TRACER) จำนวน ๔๗๖ นัด    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๓ รายการ    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวขันทอง  ฟองทา
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อจรวด ขนาด ๑๒๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด SHE-40 (STEEL-BALL HIGH EXPLOSIVE ROCKET 122 MM, SHE-40) จำนวน ๕๐๕ นัด    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อจรวด ขนาด ๑๒๒ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด SHE-30 (STEEL-BALL HIGH EXPLOSIVE ROCKET 122 MM, SHE-30) จำนวน ๕๖๓ นัด    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อกระสุนปืนซุ่มยิง ขนาด ๗.๖๒ x ๕๑ มิลลิเมตร (.๓๐๘ นิ้ว) ๑๕๕ เกรน (CARTRIDGE, CALIBER 7.62 x 51 MM. (.308 IN.) 155 GRAIN) จำนวน ๕๐,๐๐๐ นัด    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ยานเกราะล้อยางตระกูล BTR จำนวน ๖๓ รายการ    ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการผลิต สป. สิ้นเปลือง สำหรับ ลข. ซ้อมขว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ แผนงาน    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องซื้อเครื่องมือชุดซ่อมบำรุงขั้นหน่วย หมายเลข ๑ ทั่วไป จำนวน ๑ ชุด    ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
21 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๑๒๖ รายการ     ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
22 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ บรรทุกสัมภาระ ขนาด ๖๐ ตัน จำนวน ๖ รายการ     ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ จำนวน ๑๑๙ รายการ     ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง  การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถเกราะ V-150 จำนวน ๑๑๖ รายการ    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมสร้าง จำนวน ๙๑ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์รถถัง ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕     ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม เครื่องยนต์ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕ จำนวน ๔๒๘ รายการ     ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๕ รายการ    ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๔๗ รายการ    ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
29 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เบา ๓๒ สติงเรย์ จำนวน ๒๖ รายการ    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.สรสริน  แสงสุชล
30 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔x๔ แบบต่างๆ จำนวน ๑๗๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
31 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐, เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
32 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด ครบนัด (CARTRIDGE, ๑๒๐ MM. MORTAR HE) จำนวน ๑,๖๕๙ นัด    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ระบบสายพานแบบต่างๆ เครื่องมือประกอบและติดตั้งข้อสายพานสำหรับใช้กับสายพานของ ถ. เอ็ม ๖๐ จำนวน ๑๓ รายการ    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.สรสริน  แสงสุชล
34 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. AGL จำนวน ๔๑ รายการ    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.กิติศักดิ์  จำแนกสาร
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๒๐ รายการ    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
36 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ทำความสะอาดและหล่อลื่นในการซ่อมสร้าง จำนวน ๕ รายการ สนับสนุนงานซ่อมสร้างเครื่องยนต์รถถัง ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕    ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
37 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องซื้อน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลังของยุทโธปกรณ์ MIL - PRF - 46170 E (ขนาดบรรจุ ๑ กระป๋อง เท่ากับ ๓.๗๘๕ ลิตร) จำนวน ๒,๘๐๖ กระป๋อง     ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ๒๐ มม. M163 A1 (อัตตาจร) จำนวน ๕ รายการ    ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิกลาดสะพาน รถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาดกลาง ยี่ห้อ SMM. แบบ ๑๐๐๒๓๒ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
40 จ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงโรงงาน ขนาด ๖ ตัน M750 จำนวน ๒ คัน    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
41 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจ้างซ่อม รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลต์ (RENAULT) MAJORR 385 TI TD 6x4 จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
42 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรื่อง การจ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ KE พร้อมติดตั้ง ลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๒ คัน    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
43 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรื่องการจ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ TGI พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๕ คัน    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
44 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรื่อง การจ้างซ่อม รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน แบบ L-11200 พร้อมติดตั้งลาดสะพาน แบบทำงานด้วยไฮดรอลิก จำนวน ๓ คัน     ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
45 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของเครื่องพ่นทราย ยี่ห้อ TOCHU SD.1002, จัดหาชิ้นส่วนซ่อมของ COMP AIR MODEL L75G และชิ้นส่วนซ่อมของ COMP AIR BROOMWAVE MODEL 6075 NA จำนวน ๒๔ รายการ    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.อ.ณัฐชัย  โดษะนันทน์
46 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด ต่อสู้รถถัง – ส่องวิถี (CARTRIDGE, 90 MM. HEAT–T) จำนวน ๒๙๒ นัด    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ร.ท.ศุภเชษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
47 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปตอ. ๓๕ มม. Skyguard จำนวน ๒ รายการ    ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
48 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ แบบต่างๆ จำนวน ๒๕ รายการ    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
49 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด - ส่องวิถี (CARTRIDGE, 90 MM. HE-T) จำนวน ๑๙๕ นัด    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ส.ท.หญิงชลดา  สุภาพโรจน์
50 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องซื้อแบตเตอรี่ชนิดและขนาดต่าง ๆ (แผนงานที่ ๓) จำนวน ๓ รายการ     ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางศิริรัตน์  ขำศรี
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] หน้าถัดไป>>