ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เผยแพร่แผนการจ้างซ่อม รถลากจูง ขนาด ๕ ตัน M1088 (FMTV) จำนวน ๖ คัน     ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
2 จ้างซ่อม รถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น 2628A (6x6) จำนวน ๓ คัน    ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
3 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2628A มีอุปกรณ์ยกขนพร้อมชานบรรทุก จำนวน ๔ คัน     ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
4 จ้างซ่อม รถยนต์บรรทุก ขนาด ๗ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๒ คัน    ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
5 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การบริการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
6 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๐) จำนวน ๓ แผนงาน     ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔    ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ.ส.อ.พนิต  บุญประเสริฐ
8 เผยแพร่แผนการจ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 2030 มีกว้าน จำนวน ๖ คัน    ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องพ่นทำความสะอาดด้วยไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพ่นสีแรงอัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง รวมจำนวน ๒ รายการ    ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๕ ตัน U2450L (6x6) มีกว้าน จำนวน ๘ คัน     ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
11 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การจัดหาครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๓ แผนงาน    ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
12 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) รายการจัดหาชั้นวางปืนแบบล้อเลื่อน จำนวน ๑ แผนงาน     ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เครื่องถอดยางชนิดไฮดรอลิก จำนวน ๑ รายการ    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แม่แรงยกชุดเฟืองทดกำลังสำหรับยานยนต์สายสรรพาวุธ จำนวน ๑ รายการ    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชุดอุปกรณ์ปรับตั้งความสมดุลของล้อสำหรับยานยนต์สายสรรพาวุธ จำนวน ๑ รายการ    ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ผ้าทำความสะอาด ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รายการ    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง น้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ    ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ผ้าทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ    ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ คัน    ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องจัดหา กระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน 1 รายการ ( จำนวน 56 ชุด )     ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔   
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องจ้างปรับปรุงกระบวนการสกรีนลวดลายกระบี่ จำนวน ๑ ชุด    ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 5 ตัน เอ็ม 813 เอ 1 W/W จำนวน 18 คัน    ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุง รสพ. ตระกูล M 113 ให้เป็น รสพ. M 113 A 2 I จำนวน 10 คัน    ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ท่อจรวด ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว FZ๒๒๐ จำนวน ๑๑ รายการ    ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
26 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ( การจัดหาครุภัณฑ์ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) รายการจัดหาครุภัณฑ์ในโรงงานผลิตกระสุน จำนวน ๑ แผนงาน    ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
27 จ้างซ่อม รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน แบบ 3828A (6X6) มีอุปกรณ์ช่วยยกขนสำหรับบรรทุกกระสุน จำนวน ๖ คัน     ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
28 จ้างซ่อมรถยนต์หัวลากสแกนเนีย รุ่น P113 HL 6x4 Z จำนวน ๖ คัน     ๗ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
29 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาดกลาง ยี่ห้อ SMM แบบ ๑๐๐๒๓๒ จำนวน ๗ คัน    ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
30 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ้างซ่อมเครื่องพ่นทราย หมายเลข ๙๒๐ และเครื่องอื่นๆ รวม ๕ เครื่อง    ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลาก ขนาด ๕ ตัน สแกนเนีย จำนวน ๕๑ รายการ    ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๑/๔ ตัน เอ็ม ๑๕๑ เเบบต่างๆ จำนวน ๓๔ รายการ    ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๕๘ รายการ    ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
34 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์หัวลากขนาดกลางเรโนลท์ จำนวน ๒๓ รายการ    ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รบย.ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๒๕ รายการ    ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
36 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่องจ้างผลิตท่ออ่อนท่อร่วมอากาศเครื่องยนต์กับกรองอากาศของ ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ จำนวน ๒ รายการ    ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
37 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบขนาดต่างๆ ตระกูล MERCEDES BENZ จำนวน ๘ ชนิดรถ    ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น.สรสริน  แสงสุชล
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปลย. ขนาด ๗.๖๒ มม. AK ๔๗ จำนวน ๒,๐๔๘ EA    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๖๐ รายการ    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
40 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๓๙ ขนาด ๑๐๕ มม. LG I MK II จำนวน ๖๑ รายการ    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
41 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GH N-45 A1 จำนวน ๑๔๖ รายการ    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
42 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕ (ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ)    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
43 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก กลุ่ม ๒ ระบบส่งกำลังและเบรก จำนวน ๗ รายการ     ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
44 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาด ๓/๔ ตัน M๓๗B๑ จำนวน ๓ รายการ    ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
45 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด จำนวน ๑๐ ชุด    ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์  ขำศรี
46 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดขว้างรุก จำนวน ๒,๕๑๕ ลูก    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
47 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M๑๕ A๒) สป.๕ ที่ บก.ทท. โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
48 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลูกระเบิดยิง ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสหอรัสแดง จำนวน ๗๙๒ นัด    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
49 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กระสุนปืนกล ขนาด .๕๐ นิ้ว ชนิดธรรมดา-ส่องวิถี (บรรจุในสายกระสุน ชนิดข้อต่อโลหะ แบบ M๑๕ A๒) สป.๕ ที่กรมการปกครอง โอนให้ ทบ. เบิกจ่ายแทน จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
50 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เอ็ม ๔๘ เอ ๕, เอ็ม ๖๐ เอ ๑, เอ ๓ (แผนงานที่ ๔) จำนวน ๕ รายการ    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง