ประกาศเผยแพร่แผน


ลำดับ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.พยาบาล ๔x๔ แบบ ๕๑ (๔ เปล) และชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ แบบ ๕๑A, ๕๑B    ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อ สป.อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย (สป.สาย พธ.) จำนวน ๒ รายากร    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อ สป.อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแจกจ่ายอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย (สป.สาย สพ.) จำนวน ๑ รายากร    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ จำนวน ๓ รายการ     ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างรายการจ้างการตรวจสอบเครื่องตรวจจับสารเสพติด อาวุธ และวัตถุระเบิด (GT๒๐๐) จำนวน ๓๒๐ เครื่อง    ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ ปรับปรุง จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๕๑ รายการ     ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อวัสดุสนับสนุนการปรนนิบัติบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดในกรณีคาดไม่ถึง จำนวน ๔ รายการ    ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อเครื่องออกกำลังปืนใหญ่ลากจูง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร และ ปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๔ เครื่อง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ x ๔๕ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ M๒๐๐ จำนวน ๖,๙๐๘,๑๙๗ นัด    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ้างซ่อมเครื่องตั้งศูนย์ล้อ เครื่องหมายการค้า BEISSBARTH รุ่น ML - 5000 TECH หมายเลขเครื่อง ๕-/๐๓๐๗๒ จำนวน ๑ เครื่อง    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างเหมาส่งกำลังเเละซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS จำนวน ๓,๗๑๐ คัน    ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
12 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อของที่ระลึก ( กระบี่สั้น นนร. และพระบรมรูป ร.๕ ครึ่งพระองค์ ขนาดสูง ๙ นิ้ว ) รวม ๒ รายการ    ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส.อ.วศิน  วงศ์ศิริวิบูลย์
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างปรับปรุงโรงงานผลิตยางนอกรถยนต์ แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๑ ระบบ     ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) ในส่วนของรายการจัดหาหรือผลิตวัสดุ และชิ้นส่วนซ่อม สนับสนุนการซ่อมบำรุง สป. สาย สพ. จำนวน 2 แผนงาน    ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
15 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงอุโมงค์ยิงปืน เอช.เค. 33 ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 แผนงาน    ๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางเกษมณี  เกิดยินดี
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTS ( แผนงานที่ ๑ ) จำนวน ๒๘ รายการ    ๑ กันยายน ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
17 ..    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
18 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานยุทธการ การฝึกและวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (การจัดหา สป.๕ สาย สพ.) ในส่วนของรายการผลิต ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. ชนิดธรรมดา มีแกนเหล็ก M855 และ งานผลิตชนวนท้าย ก.ปล. ขนาด ๕.๕๖ มม. จำนวน ๙ แผนงาน    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อยางนอกรถยนต์ ยี่ห้อ continental หรือ ยางนอกรถยนต์ ยี่ห้อ michelin ขนาด ๓๖๕/๘๐ R๒๐ จำนวน ๒๐ EA     ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ 51B จำนวน ๒ รายการ     ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง รวม ๒๑ รายการ    ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปนร.๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN-45 A1 จำนวน ๓๗ รายการ     ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๑๐ ตัน ๖x๖ แบบ MB2028A มีกว้าน จำนวน ๑๒ คัน รวม ๒๒ รายการ     ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
24 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๗๑ จำนวน ๔๖ รายการ     ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
25 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จำนวน ๓๒ รายการ     ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
26 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานขอจ้างผลิตรถยนต์ยุทธวิธีเบาชนิดพยาบาล (๔ เปล) จำนวน 3 แผนงาน รวม 48 คัน    ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานการศึกษาทางทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการผลิต ก.ปล. ขนาด 5.56 มม. ชนิดซ้อมรบ M200 จำนวน 5 แผนงาน    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำมัน ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร รุ่น 2628A (6X6) จำนวน ๓ (สาม) คัน    ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
29 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงบงานการศึกษาทางทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) จำนวน 1 แผนงาน    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
30 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การผลิตเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๕ แผนงาน     ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
31 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๗) จำนวน ๑ แผนงาน    ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๓ จำนวน ๒๗ รายการ    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๓ จำนวน ๒๗ รายการ    ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
34 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้อเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๑๒ รายการ    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
35 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๖) จำนวน ๔ แผนงาน    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
36 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓๘) จำนวน ๓ แผนงาน    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
37 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้อชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด จำนวน ๑๐ ชุด    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
38 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องซื้อเป้าชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๔ รายการ    ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์  ขำศรี
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อยางนอก ขนาด 9.00-20 จำนวน ๒,๘๔๙ เส้น และยางใน ขนาด 9.00-20 จำนวน ๒,๘๔๙ เส้น รวม ๒ รายการ     ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
40 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๑๖ รายการ    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
41 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่องซื้อชิ้นส่วนซ่อมของซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกู้ซ่อม ขนาด ๕ ตัน ๖x๖ จำนวน ๑๖ รายการ    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ น.สรสริน  แสงสุชล
42 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อวัสดุช่วยผลิตที่ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M35 ให้เป็นแบบ M35 A2I จำนวน ๒๕๙ คัน รวม ๘๒ รายการ    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
43 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุง รยบ. 1 1/4 ตัน UNIMOG U1100 L/29 จำนวน ๒๐๑ คัน     ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
44 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพลขับ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๒๕๙ คัน    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
45 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน เอ็ม ๓๕ เอ ๒ ไอ จำนวน ๒๕๙ คัน รวม ๙๔๖ รายการ    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
46 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่ ใช้ในการซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๒ ๑/๒ ตัน M 35 ให้เป็นแบบ M35 A2I จำนวน ๒๕๙ คัน รวม ๒ รายการ     ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
47 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นและทำความสะอาดยานยนต์ จำนวน ๗ รายการ    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
48 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการผลิตดินดำเม็ดและดินดำฝุ่น จำนวน ๑,๔๙๐ กก. สนบัสนุนสำหรับพิธีสวนสนาม ของหน่วยทหารรักษาพระองค์ จำนวน ๔ แผนงาน    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
49 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การผลิตเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๒ แผนงาน    ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส.ต.ณรงค์เดช  สินพูล
50 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๗.๖๒ x ๕๑ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา M๘๐ - ส่องวิถี M๖๒ สาย จำนวน ๒๔,๐๐๐ สาย (๒,๔๐๐,๐๐๐ นัด)    ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร