ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจรวด ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถังแบบปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อจรวด ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถังแบบปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จรวด ขนาด ๖๖ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถังแบบปรับปรุง จำนวน ๔๐๐ นัด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท NAMMO RAUFOSS AS (ราชอาณาจักรนอร์เวย์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๑๓๘,๑๐๐.๐๐ บาท (สามสิบแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  พันเอก จักรกฤษณ์ สิงห์สนธิ                    
รองผู้อำนวยการกองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก ทำการแทน ผู้อำนวยการกองจัดหา กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.อ.หญิงวิมลรัตน์  สุริยะมณี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๒

เอกสารแนบ
15561745141.jpeg