ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ ชุด


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยี.เอ็ช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ยกเว้นภาษีอากรขาเข้า ซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางศิริรัตน์  ขำศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16014469651.pdf