ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิกเครน รถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิกเครน รถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิกเครน รถกู้ซ่อม ๕ ตัน เอ็ม ๕๔๓ เอ ๒ จำนวน ๑ ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชัยเสรี เม็ททอลแอนด์รับเบอร์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าตรวจสอบคุณภาพ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  น.สรสริน  แสงสุชล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16013686551.pdf