ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HEI) และกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิงส่องวิถี (HEI-T) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HEI) และกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิงส่องวิถี (HEI-T) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HEI) และกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๕ x ๒๒๘ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิงส่องวิถี (HEI-T) จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท RHEINMETALL AIR DEFENCE AG. สมาพันธรัฐสวิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๕๓๔,๕๗๐.๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (ที่ดำเนินการในลักษณะผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ปี ๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๔,๙๕๓,๔๕๗.- บาท, ปี ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๙๙,๘๑๓,๘๒๘.- บาท, ปี ๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๒๔,๗๖๗,๒๘๕.- บาท) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16012813131.pdf