ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๖ และปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๖ และปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๖ และปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๗ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท COLTS MANUFACTURINTG COMPANY LLC. สหรัฐอเมริกา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๓,๘๑๙,๖๘๔.๐๘ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสตางค์) (ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ปี ๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๗,๓๘๑,๙๖๘.๔๑ บาท, ปี ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๐๙,๕๒๗,๘๗๓.๖๓ บาท, ปี ๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๓๖,๙๐๙,๘๔๒.๐๔ บาท) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16012610191.pdf