ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ปืนเล็กสั้น ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร แบบที่ ๙ จำนวน ๑,๙๔๗ กระบอก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บริษัท COLT?S MANUFACTURING COMPANY LLC สหรัฐอเมริกา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๔๒๓,๖๒๓.๒๐ บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค์) (ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ปี ๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๗,๗๔๒,๓๖๒.๓๒ บาท, ปี ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๐,๙๖๙,๔๔๙.๓๐ บาท, ปี ๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๘,๗๑๑,๘๑๑.๖๐ บาท) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16012601761.pdf