ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๒ ระบบเครื่องยนต์ ,ระบบส่งกำลังและเบรก ,ระบบตัวรถ และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๔๖๓ รายการ


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๒ ระบบเครื่องยนต์ ,ระบบส่งกำลังและเบรก ,ระบบตัวรถ และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๔๖๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน กลุ่ม ๒ ระบบเครื่องยนต์ ,ระบบส่งกำลังและเบรก ,ระบบตัวรถ และระบบไฟฟ้าและน้ำมัน จำนวน ๔๖๓ รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยธเนศ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๑๗๑,๑๖๗ .- บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลตรีอภิชาติ อาจสันเที๊ยะ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16010022901.pdf