ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แอล ๗๐ จำนวน ๑๙ หน่วยยิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดย กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แอล ๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แอล ๗๐ จำนวน ๑๙ หน่วยยิง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์มี่ซิส ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ที่ดำเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ปี ๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๔๔,๖๕๐,๐๐๐.- บาท, ปี ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๗๘,๖๐๐,๐๐๐.- บาท, ปี ๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๒๓,๒๕๐,๐๐๐.- บาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นายกิติศักดิ์  จำแนกสาร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16008542381.pdf