ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ (ระบบสายพาน) จำนวน ๔ รายการ (รวม ๒๖ คัน)


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ (ระบบสายพาน) จำนวน ๔ รายการ (รวม ๒๖ คัน) โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ซื้อชิ้นส่วนซ่อมคืนสภาพ รสพ.เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ (ระบบสายพาน) จำนวน ๔ รายการ (รวม ๒๖ คัน) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๒๕๘,๓๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลตรีอภิชาติ อาจสันเที๊ยะ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16008330571.pdf