ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ การซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ชิ้นส่วนซ่อมของ รยบ.ขนาดเบา ๔x๔ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา ภายในวงเงินรวมไม่เกิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งปวงไว้ด้วยเเล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.ศักรินทร์  บุญธง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16007436621.pdf