ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.๓ สนับสนุนการซ่อมบำรุง รยบ. ขนาด ๓/๔ ตัน เอ็ม ๓๗ บี ๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีโครงการ ซื้อ สป.๓ สนับสนุนการซ่อมบำรุง รยบ. ขนาด ๓/๔ ตัน เอ็ม ๓๗ บี ๑ นั้น
สป.๓ สนับสนุนการซ่อมบำรุง รยบ. ขนาด ๓/๔ ตัน เอ็ม ๓๗ บี ๑ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๑๔๔.๗๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16007424761.pdf