ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๓ รายการ


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน ยูนิมอก จำนวน ๒๕ คัน รวม ๓ รายการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบสท์ ฟอร์จูน เทรดดิ้ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก, ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๔,๔๙๐ .- บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลตรีอภิชาติ อาจสันเที๊ยะ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16007415361.pdf