ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อซื้อแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ขนาด ๙.๐๐ - ๒๐ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อซื้อแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ขนาด ๙.๐๐ - ๒๐ จำนวน ๓ (สาม) ชุด โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ซื้อแม่พิมพ์สำหรับผลิตยางนอกรถยนต์ ขนาด ๙.๐๐ - ๒๐ จำนวน ๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอล เอ็ม (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พล.ต.อภิชาติ อาจสันเที๊ยะ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16006703641.jpg
16006703642.jpg
16006703643.jpg