ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ ศุนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในรายการผลิตดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม ๙ พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ ( วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืน แบบ เอ็ม ๙ และอื่นๆ ) รวม ๒๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัตถุดิบหลักและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในรายการผลิตดาบปลายปืน รุ่น เอ็ม ๙ พร้อมฝักดาบสีดำและด้ายถักสีดำ ( วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืน แบบ เอ็ม ๙ และอื่นๆ ) รวม ๒๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
วัสดุโกลน ใบดาบปลายปืน แบบ เอ็ม ๙ และอื่นๆ จำนวน ๒๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มหานครธนภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว สำหรับรายการที่นำเข้าจากต่างประเทศทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าให้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลตรีนพดล ศรีจันทร์สุข                    
ผู้บัญชาการศุนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางเกษมณี  เกิดยินดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16003985171.pdf