ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวน ๗๒ คัน


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวน ๗๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก นั้น
จ้างซ่อม รยบ. ขนาดเบา ๔ x ๔ แบบ ๕๐ จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวน ๗๒ คัน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอเดียล แอสโซซิเอทส์ กรุ๊ป จำกัด จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๑๓๓,๖๐๐ .- บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พ.อ.นพดล สรรพชัย                    
รอง ผบ.ศซส.สพ.ทบ.(๑) รักษาราชการแทน ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  จ.ส.อ.เทพฤทธิ์  ศรีขาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16003288571.pdf