ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ชิ้นส่วนซ่อม ถ.เบา ๒๑ จำนวน ๒๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อัพเดท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๙,๙๔๑.๔๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16003113091.pdf