ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการซ่อมคืนสภาพ รยบ. ๓/๔ ตัน M๓๗ B๑ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการซ่อมคืนสภาพ รยบ. ๓/๔ ตัน M37 B1จำนวน ๒๖ รายการ นั้น
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการซ่อมคืนสภาพ รยบ. ๓/๔ ตัน M37 B1 จำนวน ๒๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๓,๙๙๓.๕๘ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16003086681.pdf