ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีโครงการ ซื้อสป.สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
สป.สิ้นเปลือง จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๕๓๙.๔๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16002226121.pdf