ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน (๖x๖) ป. ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๖๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน (๖x๖) ป. ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๖๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑๐ ตัน (๖x๖) สำหรับลากจูง ป. ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๖๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฮ-เทค เอเจ โฮลดิ้ง จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลโท ศรชัย กาญจนสูตร                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.สุภกิณห์  จินดานิล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
16002214931.pdf