ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระบี่สั้นนักเรียนนายร้อย พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝา ครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน 248 ชุด โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อกระบี่สั้นนักเรียนนายร้อย พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๒๔๘ ชุด โดยวิธีคัดเลือก นั้น

กระบี่สั้น นนร. พร้อมฝัก พร้อมฐาน, ฝาครอบ และแผ่นสลักข้อความ จำนวน ๒๔๘ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยงามอาภรณ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๗,๐๔๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                    
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๙  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15996245961.pdf