ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง จัดซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๒ รายการ


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ซื้อน้ำมันและไขข้นต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมคืนสภาพ รสพ. เอ็ม ๑๑๓ เอ ๒ จำนวน ๒๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คลีน โปรเจค จำกัด ( ขายปลีก,ให้บริการ ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๘,๕๘๕ .- บาท เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พ.อ. นพดล สรรพชัย                    
รอง ผบ.ศซส.สพ.ทบ. (๑) ทำการแทน ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ต.นราศักดิ์  บุญมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๙  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15996245201.jpg