ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. ( ปลอกกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ ) จำนวน ๓๐๐ ปลอก โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิต ก.ปบค. ขนาด ๑๐๕ มม. ( ปลอกกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ ) จำนวน ๓๐๐ ปลอก โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ปลอกกระสุนปืนใหญ่เบาวิถีโค้งขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ชนิดซ้อมรบ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓  กันยายน  ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)  พลตรี นพดล ศรีจันทร์สุข                     
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                 

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๓  กันยายน  ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
15991085241.pdf