ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทําความสะอาดและปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน) จํานวน 1,362 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดและปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์อาวุธปืน (ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน) จำนวน 1,362 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,460,160.00 บาท (สิบล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  พลโท นพรัตน์ นาคจันทึก
ตำแหน่ง  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตณัฐพงศ์  วงษ์สุวรรณ
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17152456881.zip