ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยศูนย์อุตสาหการสรรพาวุุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (ฝัก กระบี่นายทหารสำเร็จรูปฯ และอื่นๆ) รวม ๑๘๖ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย
(ฝัก กระบี่นายทหารสำเร็จรูปฯ และอื่นๆ) รวม ๑๘๖ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการผลิตกระบี่นายทหารชนิดมีลวดลาย (ฝักกระบี่ นายทหารสำเร็จรูปฯ และอื่นๆ) รวม ๑๘๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๐๒,๖๒๐.๙๗ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
(รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย)

ประกาศ ณ วันที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  พลตรี เพ็ญ คำแผง
ตำแหน่ง  ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

              สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
              เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกสร้างเมื่อวันที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
16931925581.zip