ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาดต่างๆ โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาดต่างๆ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
ชิ้นส่วนซ่อมของ รถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาดต่างๆ จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 799 ซัพพอร์ต อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๘,๕๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลโท นพรัตน์ นาคจันทึก                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  พ.ท.หญิงชุติมา  มะกรูดอินทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17182652771.pdf