ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร (ซ่อมตู้กลั่นน้ำด้วยไฟฟ้าฯ และอื่นๆ) รวม ๑๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก


               ตามที่ กองทัพบก โดย ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างซ่อมเครื่องจักรสายการผลิตชนวนท้ายกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร (ซ่อมตู้กลั่นน้ำด้วยไฟฟ้าฯ และอื่นๆ) รวม ๑๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               ซ่อมตู้กลั่นน้ำด้วยไฟฟ้าฯ และอื่นๆ จำนวน ๑๖ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลตรี เพ็ญ คำแผง                    
ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  ส.ตรัฐพล  โปร่งปรีชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17183473261.pdf