ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่ กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับการจ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก นั้น
การจ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางนอกรถยนต์ชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๖ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอล เอ็ม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลตรีรณภพ วิเชียรวรรณ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  น.ส.อมราภรณ์  ขุมทรัพย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17181597181.jpg
17181597182.jpg
17181597183.jpg