ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แรงเคลื่อนขนาด ๑๒ โวลท์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐๗ หม้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น
                    ซื้อแบตเตอรี่แรงเคลื่อนขนาด ๑๒ โวลท์ ความจุ ๑๒๐ แอมแปร์-ชั่วโมง แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐๗ หม้อ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอ๊ดว๊านซ์ คอมเมอร์เชียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว แต่ยกเว้นค่าภาษีอากรขาเข้าซึ่งทางราชการจะดำเนินการขอยกเว้นให้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พลโท นพรัตน์ นาคจันทึก                    
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางสาวขันทอง  ฟองทา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17180321171.pdf