ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(สำเนา)
ประกาศ กรมสรรพาวุธทหารบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๖ ขนาด รวม ๒,๖๐๐ เส้น โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่กองทัพบก โดยศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีโครงการ จ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๖ ขนาด รวม ๒,๖๐๐ เส้น โดยวิธีคัดเลือก นั้น

การจ้างผลิตโครงยางรถยนต์สำเร็จรูป แบบชั้นผ้าใบ (Bias) จำนวน ๖ ขนาด รวม ๒,๖๐๐ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๔๙๔,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งปวงแล้ว


ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๗


(ลงชื่อ)  พล.ต. รณภพ วิเชียรวรรณ                    
ผบ.ศซส.สพ.ทบ.                

            สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)  นางสาวจุฑาภรณ์  รามสูตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
17179930971.pdf